Pavel Horák: Stav vazebních věznic není dobrý

Ubytování obviněných v českých věznicích je na velmi nízké úrovni. Cely, v nichž jsou nuceni trávit téměř celý den, jsou velmi malé, zašlé se starým zastaralým zařízením a často tmavé. Obvinění mají vesměs horší ubytování než odsouzení ve výkonu trestu, to je jen malá část kritické zprávy Českého helsinského výboru o stavu českých vazebních věznic. Má zpráva pravdu? A měly by se věznice zkulturnit nebo jejich stav je vlastně součástí trestu? Otázky pro příštích Dvacet minut Radiožurnálu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobré odpoledne. Dnes je se mnou ve studiu ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby Pavel Horák. Dobré odpoledne.

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jestli dovolíte, pane řediteli, začneme aktuální zprávou, podle které byl bývalý senátor Alexandr Novák zatčen poté, co Okresní soud v Chomutově v pátek rozhodl, že jeho zdravotní stav nebrání v nástupu do vězení, kam by měl jít na 4 roky za přijetí úplatku. Tak by mě od vás zajímalo, v jakém nebo v jak vážném zdravotním stavu jsou české věznice schopny přijmout člověka a postarat se o něj?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
No, tak Vězeňské službě nezbývá než respektovat rozhodnutí soudu, takže odsouzeného přijmeme a provedeme s ním standardní procedury a teprve po vyhodnocení nejenom zdravotního stavu rozhodneme o tom, do jaké věznice bude eventuálně přemístěn, nebo, pokud nebude moct být přemístěn do nějaké konkrétní věznice, tak zdali mu bude poskytována nějaká lékařská péče například ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže, jestli tomu správně rozumím, soudy už rozhodují s přihlédnutím k tomu, o jak nemocného nebo zdravého případně člověka se věznice případně dokáží postarat nebo nepostarat?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
To bych se k tomu v tuto chvíli nechtěl vyjadřovat, to je na rozhodnutí soudu. Samozřejmě mají veškerou podkladovou dokumentaci o zdravotním stavu odsouzeného a znají prostředí, do kterého by eventuálně byl odsouzen, tedy kam by nastupoval výkon trestu a podle toho rozhodují soudy, to mně nepřísluší komentovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím. Když čtu z úst exsenátorova právního obhájce větu, říká: "Vím, že před časem měl mozkovou příhodu a že byl hospitalizován pro nějaké žaludeční vředy." Dá se ve vší obecnosti říct, jestli se české věznice postarat o takto nemocného člověka?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
No, je to trošku širší složitější téma. V tuhle chvíli je potřeba říct, že ten zdravotní stav je posuzován ryze individuálně, to znamená, že nelze nějak zobecnit, kde je hranice mezitím, koho lze přijmout do výkonu trestu odnětí svobody a koho již ne. Tam to skutečně probíhá na bázi posuzování odborníků. Vězeňská služba samozřejmě má odborníky lékaře a obecně řečeno, pokud je nějaká pochybnost o zdravotním stavu nebo ten odsouzený předpokládá nebo avizuje, že má nějaký změněný zdravotní stav, tak samozřejmě zasedne odborná komise, která posoudí, co to je za řekněme onemocnění a jestli je tato osoba schopna výkonu trestu odnětí svobody. Takže, pokud rozhodne komise, že je schopna, tak výkon trestu odnětí svobody vykoná. Je potřeba taky říct, že posuzuje to z několika hledisek tato komise. Tam jde o to, do jakého typu věznice je odsouzený odsouzen, jestli to je v nějakém těžším typu nebo do nějakého lehčího typu, jestli je předpoklad, že bude například zaměstnán a podobně, takže tam je mnoho faktorů, které se posuzují, a chtěl bych zdůraznit, že skutečně je to individuální záležitost. Takže u někoho problém, který učiní překážku nástupu do výkonu trestu, nemusí u jiného znamenat totéž.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnál ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby Pavel Horák. A teď k té zprávě Českého helsinského výboru, která mu tuším 10 stránek plus nějaká doporučení pro vás coby Vězeňskou službu České republiky. Já jsem z nich vybral několik řekněme nejvýraznější kritických bodů, jako například ta věta, kterou jsem citoval na začátku, a ta zní ubytovací standard obviněných v navštívených věznicích se nachází na velmi nízké úrovni. Cely, v nichž jsou obviněni nuceni trávit téměř celý den, jsou velmi malé, zašlé se zastaralým zařízením a často tmavé. Ve srovnání s ubytovacími prostředky určenými pro výkon trestu je úroveň vazby o poznání horší. Český helsinský výbor k tomu, pane řediteli Horáku, dodává, že to je svým způsobem nepochopitelný jev vzhledem k tomu, že ti, kdo jsou ve vazbě, jsou de facto nevinní, na rozdíl od těch, kteří jsou ve výkonu trestu. Máte proto nějaké vysvětlení nebo rozporujete to zjištění helsinského výboru?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
No, tak, pane redaktore, v první řadě je potřeba říci, že co se týká stavu českých věznic, tak samozřejmě do jisté míry je dán také tím, jak se v podstatě ty osoby, které jsou ve výkonu trestu nebo ve výkonu vazby starají o to prostředí, to především. Samozřejmě souvisí to také s finančními prostředky, souvisí to s personálními možnostmi, materiálně technické podmínky se stále všude v médiích řeší, takže ty nemusím ani moc zdůrazňovat. Samozřejmě ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, vy jste jako na prvním místě zmínil to, jak se ty dané osoby, které prostor obývají, k němu chovají.

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
Ano, jistě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že to, že vazební cely vypadají tak, jak vypadají, si způsobili ti jaksi formálně nevinní, kteří v nich čekali na rozhodnutí soudu?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
Nikoliv takto. Já jsem to zmiňoval z toho důvodu, že mnoho obviněných je toho ražení, že vězeňský nábytek ničí, malbu v celách také, takže tam skutečně, pokud přijde nějaký kontrolní orgán a zrovna přijde do cely, kde je takovýto obviněný, tak může shledat i takovýto nedostatek, který ale není systémový. Tam je potřeba říci, že u té zprávy Českého helsinského výboru postrádám větší objektivitu. Český helsinský výbor navštívil celkem 6 vazebních věznic. My věznic máme celkem 15, v kterých je výkon vazby, to znamená, že i toto je potřeba brát v potaz. Ve zprávě se dále uvádí, že dle tvrzení obviněného, dle tvrzení jednoho obviněného a tak dále, je to tak a tak. To znamená, ty objektivní důvody zjištění ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane řediteli, ale bezesporu pokud se bavíme o samotné kvalitě ubytování, to asi není dle zjištění toho obviněného, protože minimálně inspektoři helsinského výboru v těch vazebních celách byli.

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
Faktem je, že ten stav těch budov, těch cel je na nízké úrovni, to je pravda. V posledních letech se investovalo více prostředků do výkonu trestu odnětí svobody, do věznic jako takových a vazební věznice zůstávaly až druhé v pořadí. Je také potřeba říct, že vazební věznice většinou stojí někde v centrech měst, jsou to budovy řekněme staré, které v podstatě tedy jsou poplatné době svého vzniku, takže i tam mohou být například světelné podmínky ztížené, protože to je do vnitřních traktů budov a podobně. Je potřeba skutečně zdůraznit, že v těch vazebních celách je to o tom, zdali si obviněný udržuje pořádek a znám mnoho takových věznic vazebních a cel, kde jsou vinní, kteří se opravdu starají o to prostředí, v kterém tedy nuceně tráví svůj čas, tak lze konstatovat, že skutečně je to na vyšší úrovni, než to bylo konstatováno i ve zprávě Českého helsinského výboru. Nepopírám, že byly objeveny určité cely, kde ten pořádek nebyl asi na stoprocentní úrovni. Co se týká toho nábytku a dalšího vybavení, no, tak to je samozřejmě otázka finančních prostředků.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Těch máte málo?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
No, samozřejmě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, samozřejmě.

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
Takhle, málo, finanční prostředky, jak jsem řekl, byly nasměrovány především do výkonu trestu, takže my jsme v tuto chvíli ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je ten moment, který mimochodem inspektoři helsinského výboru zmiňují, že to je z jejich pohledu nepochopitelný jev, že jaksi je dbáno více na ty, kteří už jsou odsouzeni a vykonávají trest než na ty, kteří jsou ve vazebních celách.

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
V loňském roce, řekněme, někdy začátkem roku 2012, ještě dávno předtím, než Český helsinský výbor vyrazil do věznic na kontrolu těchto našich prostor, tak jsme ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti zahájili práce na tom, jak zlepšit podmínky ve výkonu vazby, takže my už máme připravené určité kroky, jak v podstatě zlepšovat to prostředí. Jestli mohu zmínit jeden z takových těch nejvýznamnějších, tak jsou to oddělení se zmírněným režimem, to jsou takzvané volné vazby, to znamená, že obvinění mají možnost se pohybovat na tom nějakém určitém prostoru takzvaně volně, to znamená mezi celami, takže i tyto kroky my v podstatě tedy v tuto chvíli dotahujeme. Ta zpráva je potřeba také zdůraznit je poplatná době svého vzniku. Zpráva vznikla v doby, kdy věznice byly přeplněny, měli jsme zhruba 23 tisíc vězňů a v podstatě tedy mnoho odsouzených zůstávalo ve vazebních věznicích, protože odsouzení nastupují do výkonu trestu ve vazebních věznicích, příjmových věznicích a tím pádem zabírali místo pro obviněné. Jakmile se po amnestii uvolnilo zhruba si 6500 míst, tak v podstatě tedy máme možnost, uvolnily se nám ruce k tomu, abychom s obviněnými mohli častěji zacházet, to znamená, ty jejich, ty programy, které máme tedy stanoveny i právním předpisem, tak v tuto chvíli je můžeme aplikovat ve větší míře, což se také děje po amnestii a můžeme také rozšiřovat možnosti těch prostor, které máme k dispozici, to znamená, že máme i možnost určitého zacházení s těmi obviněnými. Takže toto se v tuto chvíli ději.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, pane řediteli Horáku, po té zmíněné novoroční amnestii prezidenta Václava Klause bylo oznámeno, že by snad měla být zrušena jedna věznice v České republice. Chystáte se k nějakému dalšímu kroku?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
Je to pravda, věznice zrušena byla, je to věznice Drahonice. Ta je v podstatě tedy v severních Čechách, takže o této věci, o zrušení této věznice rozhodl pan ministr spravedlnosti. Vězeňská služba v současné době realizuje všechny kroky, které povedou k tomu faktickému zrušení a nabídnutí toho majetku do nepotřebnosti. Je potřeba říct, že začátkem roku rozhodnutím generálního ředitele Vězeňské služby samozřejmě ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti byly dočasně uzavřeny 3 pobočky takzvaně věznic, které byly připravovány v závěru loňského roku na zprovoznění, to bylo právě z toho důvodu, že bylo odsouzených mnoho, byly to Velké Přílepy, Vyšní Lhoty a Poštorná. O žádné jiné věznici, která by měla být zrušena, nevím, ani se v tuto chvíli na této úrovni nejednalo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když se vrátíme zpátky k situacím, nebo k situaci ve vazebních věznicích, minimálně v těch šesti, které z patnácti zkoumali inspektoři Českého helsinského výboru, tak v té zprávě je také ke čtení věta. Ve vazební věznici Ostrava jsme se v jedné cele, v níž byli umístěni dva mladiství, setkali s tím, že WC nebylo odděleno žádnou zástěnou. To je nějaká výjimka nebo to je standard?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
To je nestandard. V podstatě nám právní předpis ukládá, že sociální zařízení musí být odděleno alespoň neprůhlednou zástěnou. Je běžnou praxí, že a zejména u mladistvých obviněných se stává, že oni ty zástěny strhávají, to jsou takové ty igelitové plachty, které zakrývají prostor sociálního zařízení a může se také stát, že ráno jde pracovník na kontrolu cely, vidí tam tuto zástěnu a odpoledne už tam není, protože skutečně tato kategorie mladistvých obviněných je tedy taková, že ty věci prostě ničí, strhne, roztrhá, spláchne do toalety a tak dále. Takže zjištění Českého helsinského výboru v této jediné cele mě nějakým způsobem nezneklidňuje, protože my ten stav samozřejmě zkoumáme a i při své kontrolní činnosti získáváme tyto poznatky, že tu a tam na jedné cele chybí toto opatření, takže to okamžitě věznice napravují, ale je to skutečně dáno tím, jaké osazenstvo na té cele je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Potom se Český helsinský výbor věnoval v celém jednom jaksi odstavci dodržování hygieny jak u obviněných, tak u odsouzených. A je možno číst jaksi z pera inspektorů, že Český helsinský výbor je přesvědčen, že by u nás tedy v České republice mělo být považováno za standard umožnění denního sprchování a dodává: "Ten však není zajištěn v žádné z navštívených věznic, je dodržen pouze požadavek na sprchování minimálně dvakrát týdně, a to ve většině případů s časovým limitem, to znamená, že je dodržen pouze minimální standard." To je kvůli čemu, to je kvůli penězům?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
Zejména. Je také, pane Veselovský, potřeba si říci, co je to standard. Nás váže samozřejmě národní legislativa, zákon o výkonu vazby, vyhláška, která provádí řád výkonu trestu, pardon vazby, a samozřejmě také evropská legislativa, jsou to evropská vězeňská pravidla, doporučení Rady ministrů Evropy. Takže tam je hovořeno o tom, že vězněná osoba tedy by měla mít nejméně dvakrát týdně zajištěno koupání nebo sprchování v teplé vodě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říkáte úplně přesně to samé, co lidé z Českého helsinského výboru, pane řediteli.

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
A ve věznicích nebo respektive vazebních věznicích obviněných je toto zajištěné nejméně dvakrát týdně se mohou koupat v teplé vodě. Pro vaši zajímavost, v podstatě my jsme vypočítávali v loňském roce, kolik prostředků finančních by stálo, samozřejmě navíc finančních prostředků by stálo, kdybychom chtěli to koupání zajistit čtyřikrát týdně. Došli jsme k sumě 25 milionů za rok, že by to stálo na vodném stočném a tak dále, těch nákladech okolo, takže je to opět otázka finančních prostředků.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Úplně čistě lidsky, je to v pořádku, že se čeští obvinění ve vazebních věznicích mohou v teplé vodě mýt minimálně dvakrát týdně?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
No, je potřeba také říct, že existují obvinění, kteří, pokud požádají o to, že se mohou, že se chtějí vykoupat, protože například byli na nějaké sportovní aktivitě dejme tomu, tak samozřejmě je jim to umožněno. Je to otázka toho, jak je nastaven zákon o výkonu vazby. Ten hovoří zcela jasně, my ho dodržujeme v tom minimálním standardu, no, a samozřejmě, pokud by prostředky byly samozřejmě objemnější, tak budeme činit kroky k tomu zlepšení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím, na druhou stranu inspektoři Českého helsinského výboru navštívili 6 vazebních věznic a podle toho, co jaksi sesumarizovali do té své zprávy, to vypadá, že těch 6 věznic nepostupuje tak úplně podle stejného výkladu zákona. Že některé po sportovních aktivitách vězně nenechávají koupat či sprchovat, protože prostě například už dvakrát ten týden v teplé vodě byli. Potom je tady informace z vazební věznice v Plzni, kde ženám podle jejich informací není umožněno častější sprchování v době menstruace. Ve vazební věznici v Litoměřicích o takovém možnosti, že by vůbec něco takového bylo možné, nebyli informováni. Znamená to, že každá věznice si vytváří řekněme svůj pohled na to, jak je možno vykládat zákon a pravidla?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
To určitě ne. Existují určité pravidla nebo respektive pokyny, nařízení generálního ředitele, které toto mohou upravovat a věznice si rozhodně nedělají nic, co by bylo nad rámec zákona svévolně. Já mám trošku pocit, že ta zpráva čerpá pouze z nějakých jednotlivých dílčích zjištění. Skutečně je to také o tom, že ten obviněný chce se umýt, chce tu hygienu dodržet, je informován o tom, že může a tak dále, takže to jsou takové věci, které my samozřejmě čerpáme z té zprávy, mnoho poznatků, pardon, já bych to dokončil. Mnoho poznatků z té zprávy ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vás to ...

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
... je takových, že nás nutí k tomu se zamyslet samozřejmě a budeme to i v těch věznicích samozřejmě kontrolovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To jsou které, které vás nutí zamyslet?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
No, například, jestli skutečně je pravda to, jestli je založeno na objektivním zjištění, že opravdu to koupání je v takovém duchu, o kterém vy hovoříte, to skutečně já taková zjištění nemám a skutečně si to prověříme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Abychom byli úplně konkrétní, ženy v době menstruace bezesporu asi by užily teplou vodu o něco častěji než minimálně dvakrát týdně, tak se ptám, jestli někde v pravidlech možná interních daných věznic se skrývá ustanovení, které říká pokud daná žena požádá, má přístup k teplé vodě, když si vzpomene.

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
Ano, je to, je to ve vnitřním řádu vazební věznice. Je to také o tom, že ti dotazovaní obvinění několikrát ani nevědí, že by si měli skutečně přečíst celý vnitřní řád od začátku až do konce a mnohé informace jim z něho uniknou. Toto, zrovna v této konkrétní věznici je zpracováno ve vnitřním řádu věznice a je to k dispozici obviněným jako informace. Takže já skutečně se vracím k tomu, že je nutné z naší strany v tuto chvíli prověřit ta zjištění a eventuálně z toho vyvodit nějaká opatření, ale je to opět jednotlivé zjištění, které mně v tuto chvíli nedává jistotu, že to je objektivní ve všech věznicích.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, Pavel Horák, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby České republiky je dnes jejich hostem. Pane řediteli, teď úplně z druhé strany, to, o čem se bavíme, to je situace ve vazebních věznicích, tedy ve věznicích a v místech, kde se pohybují čistě formálně nevinní lidé, kteří jsou akorát ve vazbě. Na druhou stranu ve vazebních věznicích nacházejí se tam v těch šesti, které byly zkoumány, i lidé ve výkonu trestu?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je tedy to, ta určitá míra nekomfortu, to, že se tady spolu bavíme o tom, že tady několikrát za týden je možnost přístupu k teplé vodě a ke koupání, ohledně světelných podmínek, ohledně zařízení v celách, můžeme se potom bavit o tom, jaké jídlo kdy dostávají, jakým způsobem a tak dále, to všechno v té zprávě helsinského výboru je, je ta nekomfortnost úmyslným, úmyslnou součástí výkonu trestu?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
To bych rozhodně odmítl. Jenom na upřesnění, ve vazebních věznicích je určitá část kapacity vyčleněna pro výkon trestu, jak už jsem řekl. Jsou to ti nastupující odsouzení, kteří čekají na ty základní vstupní procedury a jakmile jsou tedy všechny splněny, tak je rozhodnuto o tom, že se přemístí do kmenové věznice takzvaně ve výkonu trestu odnětí svobody, to znamená, odjíždějí do jiné věznice z té vazební věznice. To znamená ten pobyt těch odsouzených ve vazební věznici je minimalizován. Jsou tam samozřejmě další odsouzení, kteří pracují v nějakých vnitřních pracovištích, kuchaři a podobně, ti tam mají své oddělená místa, oddělení, ve kterých je samozřejmě režim, který je podle zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Takže nedochází k žádné úmyslné segregaci nebo k nějakému úmyslnému zhoršování podmínek. Je postupováno podle zákonů, které jsou příslušné té dané osobě, ať už je to obviněný nebo odsouzený.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vím, ale celou dobu tady mluvíme o něčem, co je v jakési zóně, která není úplně popsána zákonem, to, jestli prostě bude v cele omlácený nábytek, na to zákon nepamatuje.

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
No, to jistě, že ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a o tom se tady v tuto chvíli bavíme.

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
Samozřejmě, ale, pane Veselovský, jak už jsem řekl, pokud vám vězeň vezme stoličku a bude jí několikrát, řekněme udeří několikrát do dveří, tak ta stolička se samozřejmě oprýská, to je opravdu o té osobnosti toho obviněného.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, na co se ptám, pane řediteli, jestli, když vy prostě profesionál v dané oblasti čtete tu velice kritickou zprávu Českého helsinského výboru, jestli si říkáte vnitřně no, ale jsou to, když nebudeme mluvit o obviněných, jsou to vězni, kteří něco spáchali a jsou ve výkonu trestu. Je na tom něco divného, že jsou v ne úplně komfortním prostředí, uvažujete nad tím takto?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
No, samozřejmě, ale my se tady primárně bavíme o obviněných. Obviněný je v podstatě nevinná osoba, samozřejmě zlepšujeme ty podmínky, jak nám možnosti dovolí. Na okraj jenom uvedu, co se týká toho nábytku, který stále zmiňujete, to jsou ty stoličky, stolečky a lůžka, tak Vězeňská služba už před 2,5 lety vyvíjela a stále vyvíjí určitý standardizovaný nábytek do tohoto prostředí pro obviněné, takže máme několik vyvzorovaných druhů nábytku, který prochází testováním a samozřejmě zkoušíme, co to vydrží. Výsledky jsou různé, samozřejmě některé materiály nevydrží, některé vydrží, ale většinou dimenzujeme ty materiály tak, aby vydržely mnohé. Takže i v této oblasti, i v této ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Které vydrží?

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
... určité úchyty, panty a podobně. I v této oblasti samozřejmě děláme, co se dá, ale je to skutečně o penězích. Pokud byste poté dospěli k závěru nebo my dospěli k závěru, že vybavíme jednu vazební celu pro dva obviněné za 250, 300 tisíc korun, tak to je nemožné při tom počtu těch kapacitních míst, který je kolem 2250 v celé republice, to nám skutečně nikdo stovky milionů na toto nedá. Takže skutečně postupujeme tím naším vnitřním postupem, to znamená, vyvíjíme věci, které vyvinout můžeme ve vlastních silách, ve vlastních výrobnách a to se snažíme nasazovat do toho výkonu vazby.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu s ředitelem odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby České republiky Pavlem Horákem. Díky za informace. Na shledanou.

Pavel HORÁK, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Radiožurnálu, přeji vám dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: mav
Spustit audio