Jiří Komorous, první náměstek ministra vnitra

Návrat ztraceného syna, asi tak by se dala popsat profesní cesta bývalého šéfa Národní protidrogové centrály. V únoru své místo opustil a odešel od Policie České republiky. Pak padla vláda a vznikla vláda politicko úřednická a překlenovací a tento muž se vrátil dokonce na druhý nejvyšší post v resortu vnitra. Začíná Dvacet minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. 1. náměstek ministra vnitra Jiří Komorous je jejich hostem, dobrý den, pane náměstku.

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Od pondělí kromě toho, že jste 1. náměstek ministra vnitra také stojíte v čele nové protiextremistické skupiny při ministerstvu vnitra. Už se v médiích objevily hlasy, že je zvláštní, že člověk, který s Danielem Landou založil řád Ordo Lumen Templi, stojí v čele protiextremistické skupiny. Necítíte se být tímto faktem handicapován?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
No, v žádném případě, jednak bych vůbec nespojoval tyto dvě věci, jednak pokud se týče Ordo Lumen Templi, tak nikdy nebylo součástí jakéhokoli extremistického sdružení, ani samo extremistické sdružení samozřejmě není. A pokud vím, i se můžete zeptat například pana Ladislava Hudčína, které se touto problematikou zaobírá, tak vám řekne svůj odborný názor, pokud se týče Ordo Lumen Templi aktivit pana Daniela Landy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Extremistická sdružení ve své podstatě jsou v České republice spíše nacionalistického ražení, ten řád, o kterém hovoříme, nikdy neměl sklon být nacionalistickým?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
V žádném případě, to je občanské sdružení křesťanského typu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy můžete dá, pane náměstku, ruku do ohně za to, že vás to ve vaší práci zejména co se týče té protiextremistické skupiny nebude handicapovat, omezovat?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Naprosto.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak pojďme k té samotné skupině. Vy jste už pro agenturu ČTK vymezil 3 oblasti nebo 3 pole působnosti této skupiny, kolik budete mít k dispozici lidí?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Já bych tentokrát řekl, že /nesrozumitelné/, jak je to pracovně nazvaný, je širokospektrální tým vlastně desítek lidí, kteří jednak už tady do současné doby odvedli obrovský kus práce a cílem tohoto úkolu, který je zadán od pana ministra, je akcelerovat některé věci právě s vzhledem, s ohledem na stoupající nebezpečí extremismu, definovat některé oblasti, definovat případné rezervy a tyto nazvat a přijmout opatření k jejich urychlenému řešení. Proto právě byly vytvořeny vlastně jakoby ty 3 odborné sekce nebo skupiny, nazýváme to pracovní skupiny A, skupina B, skupina C. Ta skupina A se věnuje primárně spolupráci policejních a zpravodajských služeb případně souvislostí s možností pronikání některých extremistických vlivů ozbrojených složek. A co bych rád zdůraznil, není to v žádném případě skupina, která by měla pracovat s informacemi, která by měla pracovat s kauzami, je to skupina, která by měla nalézat a definovat problémy, které v současné době třeba jsou například ve výměně informací, případně v analytických systémech, případně, proč někde něco může fungovat a někde nemůže fungovat. Tyto oblasti definovat, navrhovat opatření a předkládat to jako poradní sbor panu ministru vnitra.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Připomínám, že posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, jejím dnešním hostem je 1. náměstek ministra vnitra Jiří Komorous. To, co jste se naučil v protidrogové oblasti za ty léta, co jste vedl Národní protidrogovou centrálu, bude to vůbec k použití v té protiextremistické oblasti?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Já si myslím, že toto je oblast diametrálně odlišná. Tady to je oblast, který chystá systémové řešení a definuje některé věci třeba v oblasti spolupráce, výměně informací, ale systémových věcí. Ty věci, které jsem realizoval po dobu 17 let jako velitel Národní protidrogové centrály, jsou dneska využívány například již v rámci fungujících skupin na centrální úrovni třeba v rámci Útvaru pro boj s organizovaným zločinem. Takže tohle je trošku jiný, jiný pohled, jiný náhled.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a přesto 17 let nebi více než 17 let jste se pohyboval v protidrogové oblasti, teď povedete skupinu, která se zaobírá úplně něčím jiným. Umíte to?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
No, tak samozřejmě ty, ty, ty souvislosti z hlediska systémových řešení a nalézání a definování slabých stránek, ty souvisí spolu. Ta drogová oblast je taky oblast, která přesahuje vlastně nebo je to celospolečenský problém, byť samozřejmě v jiných dimenzích, extremismus, byť má jiný charakter, je to opět celospolečenský problém a v obou dvou těch segmentech vlastně ty jednotlivé jednotliví účastníci museli spolupracovat, takže v řadě případů se dá použít některé věci z této oblasti, ale v řadě případů je to samozřejmě velice specifická oblast, ale proto jsou tam právě zastoupeni přímo specialisté experti, které to řeší tu problematiku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak říkáte, pane 1. náměstku, tak jde zejména o systémová řešení, na druhou stranu už teď vás čekají nějaká řešení přímo pro praxi. Vy sám jste pojmenoval to, že v některém městě jde zakázat ohlášený pochod extremistů, v jiném městě ho z nějakého důvodu nejde. Ten nejčerstvější případ něčeho podobného je Litvínov, tuším, ze včerejška, kdy radnice neshledala nic závadného na vyvěšení pamětní desky k 10. výročí úmrtí, řekněme, pravicového extremisty nebo neonacisty při nějaké potyčce tehdy s romskými mladíky. Radnice tvrdí, že nenašla na této desce nic, coby odporovalo zákonům České republiky a proto tato deska tam bude vyvěšena. Je to v pořádku?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
No, tak tohle by měla přesně zodpovědět nejen tento případ skupina B, která je součástí /nesrozumitelné/, která by se měla věnovat přesně té oblasti právně legislativní, to znamená, jestliže někde to jde, někde to nejde, případně jsou nějaké pochybnosti, tak tato skupina, do které jsou přizvání právě nejen legislativci teoretici, ale jsou tam přizváni i odborníci a profesionálové z praxe, státní zástupci a soudci,ale i představitelé z měst, kde ty případy úspěšně realizují, tak tato skupina má analyzovat, jestli teda je to skutečně o tom, že někdo nevyužívá veškeré právní nástroje, které máme k dispozici, anebo tady tedy některé právní nástroje nefungují, anebo nejsou. Tato skupina by to měla ve velice krátké době vyhodnotit a opět navrhnout opatření a v případě, že tedy jsou a některé město nevyužívá tak jako by manuál, poskytnout návrh postupu, jak by se mohlo v daných modelových situacích postupovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, vy teď na to nemáte, pane 1. náměstku názor, jak by se tato situace měla řešit?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Samozřejmě já v daný moment bez znalosti této konkrétní kauzy případně výstupu odborníků nemám na to konkrétní názor.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, tak se podívejme na to, co se v minulých několika málo letech dělo velice často, že někdo relativně neznámého jména jaksi ohlásí shromáždění za relativně nevinným účelem, náhodou se to potká s nějakým výročím například v židovské oblasti nebo s neblahým výročím z 2. světové války z doby holocaustu a město si s tím neví rady, tak se ptám, měly by samosprávy apriori přitvrdit v posuzování takových ohlášených demonstrací?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Já si myslím, že bysme neměli tomuto problému v žádném případě ustupovat. To je prostě, to je věc, která je nebezpečná, která zasahuje samu podstatu fungování státu a demokracie a myslím si, že tomuto problému by se nemělo ustupovat v žádném případě a proto takové případy, kde jsou ty nástroje efektivně použity, tak takové to příklady doporučovat k postupu v celé, v celém státě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jaké jsou ty příklady, které by se daly doporučovat?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Například jeden z výstupu, který si pamatuje, který mě velmi zaujmul z dnešního zasedání pracovní skupiny, vlastně prvního zasedání je třeba příklad dobré praxe, tuším, v Plzni, kde magistrát na to reaguje velice operativně, má vytvořenou u magistrátu skupinu, která je přímo vytvořena na tento problém, v které jsou zastoupeni jak pracovníci magistrátu, tak policie, kteří okamžitě jsou schopni vyhodnotit a využít maximum všech informací i právních nástrojů k tomu, aby zabránili takovýmto setkáním pochodu /nesrozumitelné/.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A opačně, bude u vaší protiextremistické skupiny nějaká, teď to řeknu možná s nadsázkou informační linka, kam prostě samospráva, která se potká s takovým ohlášením pochodem či demonstrací a nebude si úplně přesně jista, jak reagovat, tak kam by prostě daný starosta nebo daný šéf odboru měl zavolat a kde by se dozvěděl, jak v dané situaci zareagovat?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Ne, tady, tady ten, tato, tato skupina v žádném případě ani nejde vedle ani si nedělá ambice, ani nemůže si dělat ambice na jakékoli výkonné pracoviště. Tady jsou přesně charakterizované segmenty celé, celé té oblasti, jako jsou specialisti v policii, jako jsou specialisti na krajských ředitelstvích policie v případě konzultace nutných třeba právních otázek samozřejmě je k dispozici celý support ministerstva vnitra v této oblasti. Ale ne v tomto smyslu, jak se ptáte vy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu 1. náměstek ministra vnitra Jiří Komorous. Jak jste použil slovo celý support, zázemí ministerstva vnitra, toto zázemí zejména právnické nedokázalo sehnat dost argumentů před několika měsíci na to, aby Nejvyšší správní soud potvrdil snahu Vlády České republiky o rozpuštění Dělnické strany. Budete se o to pokoušet znovu?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Tam samozřejmě je to jeden z předmětů a jeden z úkolů skupiny B, té právní legislativní, která má vyhodnotit tuto záležitost, najít případně slabé stránky, které tam nastaly a navrhnout opatření, případně budouli tam tyto věci charakterizovány a definovány k jejich odstranění a pokusu opětní realizace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, teď 1. náměstek ministra vnitra nedokáže říct, jestli bude učiněn další pokus o rozpuštění Dělnické strany?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
To samozřejmě je bez, bez přímé, bez přímého výstupu té skupiny, která na tom teď pracuje. Nejsem schopen /nesrozumitelné/ vypustit, ale úkol a definování toho úkolu je jasný. To znamená, najít ty první momenty, které by to umožnily.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To samé se týká například i Národní strany?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
To samé se týká i Národní strany.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když vezmeme informace, které vzešly z médií v posledních dnech, ze kterých, pokud by se ukázaly jak opravdivé, by vyplývalo, že Národní a Dělnická strana byly zaregistrovány ministerstvem vnitra jako politické subjekty protiprávně, protože právě manipulovaly se svými podpisovými archy, anebo je nějakým způsobem zfalšovaly, co by to znamenalo?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
To nejsem v tento moment schopen, schopen odpovědět.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak to?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
No, protože nemám zatím k dispozici celý ten analytický materiál a závěry, které k tomu vedou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ptám se spíš na systémovou stránku věci teď, pane 1. náměstku. Ptám se na to, jestli by neměl být změněn ten registrační systém u ministerstva vnitra, jestli by neměl být tvrdší, jestli by neměly být nasazeny, řekněme, jiná kritéria?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Tak to je opět to, co se snažím tady od počátku vysvětlit, že to je přesně náplň činnosti skupiny B, která by měla přesně říct, jestli jsou dostateční ty nástroje, jestli jsou dostatečně tvrdé, aby byly schopny zabránit vzniku takových to sdružení a v případě že ne, tak navrhnout opatření k tomu, aby ty nástroje byly razantnější.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu, co říkáte, rozumím, pane náměstku, ale na druhou stranu, vy přece nepřicházíte k něčemu, k nějakému procesu, který teď začíná, ten proces už běží, běží dlouhou dobu, všichni politici mám pocit, že i teď v našem rozhovoru jste to řekl, že situace kolem extremismu je vážný celospolečenský problém, tak přece musíte přicházet s nějakým názorem na tu věc. Je dobré mít tedy strany jako je Dělnická, Národní strana?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
To v žádném případě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To jsem chtěl slyšet takový názor.

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Takhle jste se, takhle jste se měl zeptat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a celá vaše skupina protiteroristická, protiextremistická bude vycházet z tohoto předpokladu, že není dobré mít tedy takto extrémní stranu?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že je možné důvodně předpokládat, že bude učiněn pokus je rozpustit?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdy?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Tak je, tuším, termín 1. září, až uplyne ta doba, kdy je možné znovu navrhnout.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu 1. náměstek ministra vnitra Jiří Komorous. Existuje, pane náměstku, nějaká dohoda ohledně vaší protiextremistické skupiny, která by definovala její pozici po podzimních volbách?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Tam je, tam samozřejmě, protože to navazuje na strategický úkol již běžící, tak tam termíny těch strategických úkolů jsou už dneska stanoveny až do 31. prosince bez ohledu na to, jestli bude vláda ta či ona. Jsou tam potom samozřejmě úkoly, které vyplývají z toho, aby byly akcelerovány některé věci v řádech týdnů. Co bude po volbách, nejsem schopen samozřejmě říct.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že dohoda například mezi oběma velkými stranami, která by říkala ať už povolební situace dopadne jakkoli, tak Komorousův protiextremistický tým nerozpustíme a povedeme jeho práci dál, neexistuje?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Jednak bych to nenazýval Komorousův protiextremistický tým je to tým, který dneska tady již v řadě těch oblastí pracuje, já jsem pouze dostal gesci za koordinaci a zakcelerování některých věcí. Jinak si myslím, nejsem samozřejmě schopen z tohoto místa posoudit, zda existuje dodal či nedodal. Myslím si, že to je tak celospolečenský problém, že tady bez ohledu na to, kdo bude vítězem voleb nebo kdo bude na ministerstvu vnitra, takže ten problém bude se stejným důrazem pokračovat i v řešení dál.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Řekněte mi ještě a to spíš směřuje k tomu, co si myslí Jiří Komorous o problému extremismu, kde je hranice toho, kde už je potřeba zasáhnout a kde už, řekněme, nacionalismus jemnějšího zrna, vstupuje někam na pole extremismu, kde už můžeme mluvit o neonacismu a tak dále?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Já to pokládám tuto oblast za velice nebezpečnou a za velice hodnou sledování a hodnou zřetele a pokud možno zachytávání v samých zárodcích, to znamená vůbec bych nepodceňoval jakékoli, dneska samozřejmě extremismus a neonacismus a veškeré ty věci s tím související dneska je mnohem sofistikovanější, mnohem líp maskuje součinnost, snaží se, snaží se legendovat některé svoje věci, aby byli těžko postižitelní, a proto si myslím o to víc tady musí stoupat profesionalita a odbornost všech lidí, kteří, kteří mají extremismus potírat. A k tomu i směřují mimochodem už dneska běžící opatření třeba z hlediska výcviku a vzdělanosti v Policii České republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu 1. náměstek ministra vnitra Jiří Komorous. V tuto chvíli, kdy je vysílán rozhovor s vámi, pane 1. náměstku, tak už jsou otevřeny volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu. Předvolení kampaň byla poznamenána těmi vajíčkovými incidenty a já vám odcituji to, co říkal 28. května minulý čtvrtek váš současný nadřízený ministr vnitra Martin Pecina. Říká: "To, co jsem včera zhlédl v televizi, to skutečně v pořádku není, to principiálně nacistické napadání, nacistické rozhánění mítinku legitimní politické strany."

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Já nebudu komentovat vyhlášení svého bezprostředního nadřízeného.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu kdyby opravdu to, že se velká skupina lidí rozhodla, že bude byť vajíčky rozhánět volební mítinky jedné z politických stran, se dalo označit za nacistické, tak by to rázem padalo do vaší gesce?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Do mé gesce platí přesně vyjmenované úkoly v oblasti protiextremismu a já bych se do těch spekulací skutečně v této souvislosti nepouštěl.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a je házení vajíček nacistický projev?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Já nebudu komentovat vyhlášení svého nadřízeného.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zapomněl, zapomeňme na to, že to řekl Martin Pecina, je házení vajíček na Jiřího Paroubka nacistický projev?

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Stop. Řekl jsem vám jasně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo Dvacet minut Radiožurnálu s Jiřím Komorousem, 1. náměstkem ministra vnitra. Pane náměstku, díky za váš čas, na shledanou.

Jiří KOMOROUS, 1. náměstek ministra vnitra:
Já děkuji taky, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Radiožurnálu, přeji vám příjemný podvečer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.