Promlčení podílů v družstvech

22. únor 2002

Některým vlastníkům majetkových podílů v zemědělských družstvech možná hrozí promlčení. Toho se obává naše posluchačka z Opavy, která má svůj majetek - ornou půdu v jednom zemědělském družstvu. Ptá se nás, co může dělat, aby její nárok nebyl promlčen a o své vlastnictví nepřišla. Jak zjistil Aleš Heřmánek - určité řešení existuje.

V době, kdy se transformovala zemědělská družstva, tedy na začátku devadesátých let, vznikly tři skupiny oprávněných osob - to znamená těch, kteří měli v družstvu nějaký majetek. Lidé, kteří chtěli okamžité vydání majetku, ho už většinou dostali. Druhou skupinu tvoří ti, kteří majetek ponechali v družstvu nebo z něj vytvořené akciové společnosti. Těch se také hrozba promlčení netýká, na rozdíl od třetí skupiny oprávněných osob.

Miloslav Kučera: Které podle ustanovení zákona o transformaci zemědělských družstev nechali původní družstvo se svým majetkem hospodařit a sedm let čekali na vydání. Transformační zákon poměrně nejasným způsobem formuloval, že majetkový podíl může být oprávněné osobě vydán po sedmi letech. Asi třetina osob nechala svůj majetek v tomto režimu, naplnila se jim sedmiletá lhůta čekání a těch se týká sedmiletá lhůta promlčení. Promlčecí lhůta začíná běžet až od písemné výzvy k vydání majetkového podílu, kterou podali povinné osobě, dřív jim nezačne.

Vysvětluje poslanec za ODS Miloslav Kučera a dodává, že tříletá promlčecí lhůta se vztahuje na už uplatněnou pohledávku, jinak řečeno dluh v podobě majetku, který družstvo nechce vydat nebo proplatit. Ani právníci se ale nemohou shodnout, zda se vůbec o pohledávku jedná.

Miloslav Kučera: Jestli tím momentem požádání o majetek, který je v teoretické rovině vypočten v penězích, se stává pohledávkou a platí na něj tříletá promlčecí lhůta, anebo je to dál majetkový podíl až do svého vydání. Pak by se na něj promlčení nevztahovalo.

Aby to bylo ještě složitější, tak někteří vlastníci uzavřeli s družstvem smlouvu o postupném splácení majetku.

Miloslav Kučera: Pak samozřejmě se jich promlčecí lhůta zase netýká, protože běží dohoda, a protože tam jsou pravidelné splátky, tak by podmínky k promlčení mohly začít až v okamžiku neplnění smlouvy.

Důležité tedy je, kdy uplatníte svoji pohledávku, to znamená, kdy napíšete družstvu, že chcete majetek vydat anebo v případě splátek, kdy družstvo přestalo platit dohodnuté částky. Od té chvíle běží tříletá promlčecí lhůta a bez ohledu na sporný právní výklad ji můžete během těch tří let přerušit tím, že podáte žalobu k soudu pro neplacení pohledávky.

autor: alh
Spustit audio