O kom se mluví: Ministr zemědělství a vstup do EU

31. říjen 2002
O kom se mluví

Od mikrofonu pořadu O kom se mluví přeje dobrý poslech Jan Pokorný, hostem je ministr zemědělství Jaroslav Palas, vysíláme z poslanecké sněmovny. Dobrý den.

Host (Jaroslav Palas): Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Zúčastnil jste se zasedání zemědělského výboru po včerejších protestních akcích zemědělců. K čemu výbor dospěl po tu dobu, co jste tam byl?

Host (Jaroslav Palas): Ta debata se vedla o tom, co byly vlastně příčiny, které způsobily ten nepříznivý stav letošního roku v zemědělství, ty příčiny jsme vyjmenovali, byl to především silný kurz koruny nebo je to silný kurz koruny, který tlačí na ceny zemědělských komodit u nás ve státě a také potom nižší úroda a ničivé povodně. Takže tento komplex vytvořil tuto nepříznivou situaci u nás ve státě. Já jsem vysvětlil poslancům, ale také zástupcům zemědělské veřejnosti, jakými způsoby v postupných krocích chce vláda, respektive resort Ministerstvo zemědělství, postupovat, aby se ten stav zlepšil.

Moderátor (Jan Pokorný): Vraťme se na chvíli ke včerejšku, včera Vám před úřadem vlády demonstrující zemědělci předali petici. Je pod ní přes sto tisíc podpisů. S kterými požadavky zemědělců nemůžete absolutně souhlasit?

Host (Jaroslav Palas): Tak já předně musím říct, že respektuju ten názor zemědělské veřejnosti. Ta petice měla dvě části, ta jedna byla víceméně podpůrná a oni sami to řekli, že je to podpora vládě v tom vyjednávacím procesu. No a ta druhá část petice, ta zmiňovala právě tu nepříznivou situaci, byly tam vyjmenovány některé požadavky, které nejsou reálné, prostě nejsou splnitelné.

Moderátor (Jan Pokorný): Řekněte ten jeden, který není splnitelný.

Host (Jaroslav Palas): Například kompenzační platba dvanáct set korun na hektar v tomto roce, když si vezmete...

Moderátor (Jan Pokorný): Na to peníze v rozpočtu nejsou...

Host (Jaroslav Palas): Prostě nejsou, to je čtyři a půl tisíce hektarů krát tato částka, to je kolem pěti miliard korun a v rozpočtu tyto prostředky nejsou. Já musím říct, že my jsme uvolnili osm set milionů, respektive jedna celá dvě miliardy na krytí popovodňových škod. Průběžně rozpouštíme prostředky v rámci dotačního systému a státního zemědělského intervenčního fondu a to jsou nemalé prostředky. Jen Státní zemědělský intervenční fond v letošním roce do systému zemědělství na podporu vývozu a na stabilitu cen rozpustil osm celých dvě miliardy nebo rozpustí osm celých dvě miliardy do konce roku, takže nějaké prostředky do systému zemědělství jdou.

Moderátor (Jan Pokorný): Když bych se obecně k těm dotacím, i podle toho, jak to říkáte, není už těch dotací v zemědělství tolik, že zemědělec nemůže vlastně nasadit takovou cenu, jakou by potřeboval, že oni vlastně povinně zlevňují všechny potraviny, když to řeknu hodně zjednodušeně.

Host (Jaroslav Palas): To je velice složitý proces, je potřeba říct, že těch prostředků, které dáváme my ze státního rozpočtu do systému zemědělství, je přesně o polovinu méně, než dostávají zemědělci Evropské unie. Problém je v tom, že evropské ceny jsou v podstatě téměř podle jednotlivých komodit, když to vezmu, téměř ve všech komoditách shodné s našimi cenami. A tady se obnažuje ten problém rozdílu dotací, dotací Evropské unie a dotací, které jsme schopni v této chvíli dát z našeho národního rozpočtu a tím bych si dovolil velmi lehce se dotknout těch přístupových jednání, je potřeba vědět, že ta situace by se měla zlepšit, že bychom se v tom objemu dotačních prostředků měli přiblíží tomu systému evropskému, takže...

Moderátor (Jan Pokorný): To je slovo k našim vyjednavačům teď?

Host (Jaroslav Palas): To je slovo k našim zemědělcům především, aby si uvědomili, že vstup do Evropské unie bude přímo sen nikoliv naopak.

Moderátor (Jan Pokorný): Čeští farmáři protestují i proti tomu, že po vstupu do Unie získají jen čtvrtinu toho, co dostávají jejich západoevropští konkurenti. Pokud se vyjednavačům nepodaří zázrak, bude vláda přemýšlet o tom, že by třeba zbytek dorovnala ze svého? Když to tak řeknu.

Host (Jaroslav Palas): Tak určitě máte na mysli dvacet pět procetn přímých plateb, ale přímé platby nejsou jediné finanční prostředky, které zemědělci dostávají, další finanční prostředky jdou ze strukturálních fondů, kromě toho v téhle chvíli dostávají prostředky naši zemědělci ze Sapardu a z programu Fáre...

Moderátor (Jan Pokorný): To je pravda, ale trnem v oku zemědělcům jsou právě ty přímé platby, respektive ta jedna navrhovaná čtvrtina.

Host (Jaroslav Palas): Ano, je potřeba vědět, že poměr mezi přímými platbami a prostředky, které jdou ze strukturálních fondů, je u těch zemí, které vstoupily, řekněme jako jedni z prvních do Evropské unie, 80: 20. Například u těch státu, které vstupovaly později, řekněme před devíti lety, je ten poměr 50: 50 a u nás to bude, ten poměr bude opačný, bude nižší část ve vztahu k přímým platbám a větší část ze strukturálních fondů, ale v tom komplexu ty prostředky musejí vytvořit takový systém, ve kterém to zemědělství bude plně konkurenceschopné. O to v podstatě jde.

Moderátor (Jan Pokorný): Kdybych to z toho kontextu ještě jednou vytrhl, je reálné dosáhnout při vyjednávání s Evropskou unií plných přímých plateb?

Host (Jaroslav Palas): Není. Není, protože Evropská unie vytvořila nebo dala finanční rámec na brněnském summitu, finanční rámec, který bude použit pro přímé platby. Takže jestli někdo říká, že by naši vyjednavači měli vyjednat sto procent přímých plateb, pak to není reálné.

Moderátor (Jan Pokorný): To někdo říká a také říká, že pokud se jim to nepovede, měl by být vyjednávací tým vyměněn.

Host (Jaroslav Palas): My říkáme, že úspěchem bude to, když zajistíme a my to musíme zajistit, my to zajistíme, rovnocenné podmínky v tom komplexu. To znamená z prostředků strukturálních fondů, z prostředků přímých plateb, samozřejmě také určitá šance je vyregulovat systém tím, že po určitou omezenou dobu budeme také doplácet něco z národního rozpočtu.

Moderátor (Jan Pokorný): Mají naši vyjednavači už od vlády přesné zadání, kudy mají ta jednání vést, kam až mají dojít a kam naopak couvnout nesmějí?

Host (Jaroslav Palas): Určitě mají přesné zadání, já bych samozřejmě nechtěl detailně hovořit o té strategii v tom vyjednávacím procesu, jde o určité detaily, o kterých by se veřejně nemělo mluvit. Před takovými jednáními by se neměly odkrývat karty, je to určitá strategie vyjednávání, strategie boje.

Moderátor (Jan Pokorný): Zkuste naznačit, co naznačit můžete.

Host (Jaroslav Palas): Dobře. Pro nás je velmi důležité, jsou velmi důležité kóty a limity objemy výroby. Evropská komise před nás předložila svůj názor, s kterým my jednoznačně nesouhlasíme. Například u objemu výroby mléka je to množství 2 miliardy pět set padesát milionů a naše skutečnost je dvě celé šest miliardy a naše národní kvóta je tři celé jedna miliardy litrů a my trváme na tom, že požadujeme po evropské komisi, aby změnila svůj názor, chceme tři celé jedna miliardy litrů mléka. Kdybychom respektovali názor evropské komise, pak by to znamenalo další snižování stavu krav a jen pro informaci našim posluchačům je potřeba říct, že jsme za posledních deset let snížili stavy krav o padesát procent. My jsme měli jedna celá dva milionů kusů krav a teď máme nějakých šest set čtyřicet tisíc tisíc, a to by znamenalo, že by naše louky byly nespasené, že by zarůstaly, to znamená, my musíme mít stavy dobytka takové, abychom mohli tu hmotu, zelenou hmotu, která naroste na těch loukách, sklidit a zkrmit.

Moderátor (Jan Pokorný): Pane ministře, přístupová kapitola o zemědělství se má uzavřít odhadně než v prosinci tohoto roku, debaty o výší přímých dotací začaly už dávno, převzal jste po svém předchůdci Janu Fenclovi propracovanou strategii, jak postupovat?

Host (Jaroslav Palas): No tak ta vize, určitá vize byla, samozřejmě. My jsme tu strategii ve vyjednávání museli modifikovat na podmínky, na aktuální podmínky, abych tak řekl. Samozřejmě ten základ byl dán mým předchůdcem a ten základ byl správný. Došlo k takovému, řekněme, sblížení názorů mezi názorem Ministerstva zemědělství a Ministerstvem zahraničních věcí, došlo k personální výměně na postu vyjednavače za Ministerstvo zemědělství a myslím si, že je tady určité souznění názorů a že je společný tah na branku, líbí se mi to.

Moderátor (Jan Pokorný): Když se ještě vrátíme k těm přímým platbám a protestům našich zemědělců. Neměl by realistický politik říct občanům: "Teď toho nechte, lepší podmínky prostě nevyjednáme, to už víme dlouho, rychle vstupme do Unie a já budu první, kdo si bude na částečnou diskriminaci ztěžovat, třeba i u evropských soudů, tohle je šance, jak vztah změnit."

Host (Jaroslav Palas): Já myslím, že takto to říct nemůžeme, protože my jsme schopni vyjednat lepší podmínky. Já jsem tady hovořil o těch kótách a limitech, je tady jakýsi názor a předloha evropské komise, je tady náš názor a tady je pole pro vyjednávání. My jsme si stanovili pět takových priorit, které pokládáme za zásadní, které vlastně tvoří jakýsi rámec, jakýsi objem českého zemědělství, vychází z jeho tradic, to je výroba mléka, chov krav bez tržní produkce, výroba cukru, výroba škrobu, možnost výsadby vinohradů šest set ha ročně po dobu šesti let, a potom referenční výnos u obilovin čtyři celé třicet sedm tuny, to my požadujeme a to je odlišné od názoru evropské komise, ta komise nám dává nižší limity a já si myslím, že tady je pole pro vyjednávání a jsem přesvědčen, že vyjednáme podmínky takové, jaké potřebujeme.

Moderátor (Jan Pokorný): Zemědělci tvoří tři procenta z celé populace, kolik dotací dostávají ročně?

Host (Jaroslav Palas): Kolem čtrnáct miliard miliard.

Moderátor (Jan Pokorný): Kolem čtrnácti miliard, co tomu třeba říkají učitelé podle Vašeho názoru, není to taková trochu privilegovaná skupina, hodně podporovaná?

Host (Jaroslav Palas): Náš posluchač, nejen učitelé, ale posluchač obecně, by si měl uvědomit, že dotace do zemědělství není příjem zemědělcům. My naše zemědělství nemáme jen pro to, aby produkovalo potraviny. Naše zemědělství má multifunkční význam, když říkám multifunkční význam, to znamená naše zemědělství zajišťuje ráz krajiny, zajišťuje malebný pohled na krajinu a to také něco stojí. Já si myslím, že mít obdělané pole, mít pokosené louky, spasené louky, kochat se pohledem na pasoucí se stáda ovcí a krav, že to stojí za tyto peníze.

Moderátor (Jan Pokorný): Teď líčíte krajinu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a nebo spíš v Rakousku?

Host (Jaroslav Palas): No já líčím krajinu u nás, myslím si, že ty prostředky, které dáváme, byť vychází s reálných možností našeho státní rozpočtu, že stojí za to vynakládat na to, abychom takovouto krajinu měli.

Moderátor (Jan Pokorný): Nejsou tím zemědělci rozmazlováni?

Host (Jaroslav Palas): Určitě ne. Myslím si, že víc jsou zemědělci rozmazlováni v Evropské unii a my říkáme jednu věc: "Když nebude dotovat Evropská unie, my nebudeme taky."

Moderátor (Jan Pokorný): Byl byste první, kdo by zvedl po našem členství v Evropské unii ruku pro to, aby zmizeli dotace v celé Evropské unii do zemědělství?

Host (Jaroslav Palas): Ty dotace nikdy nevymizí úplně, chystá se určitá reforma od roku 2006, komisař Fischler předložil určitou vizi, změny financování společné zemědělské politiky, my s některými věcmi souhlasíme, s některými v této chvíli lze polemizovat a je potřeba je vydiskutovat, ale jsem přesvědčen, že musí dojít ke změně financování společné zemědělské politiky předně v tom, že musí být odděleny do budoucna přímé platby od produkce, protože dochází k určité stimulaci výroby, narůstání výroby. Myslím si, že je do budoucna systémem, který je zaveden v této chvíli, ta společná zemědělská politika neufinancovatelná, to znamená, nutně musí dojít ke změně.

Moderátor (Jan Pokorný): Budete se snažit na vládě získat z rozpočtu, který se bude projednávat nanedlouho v poslanecké sněmovně, další peníze na to, aby naši zemědělci byli spokojenější a kolik by to mělo být?

Host (Jaroslav Palas): Tak to, co jsme vyjednali do této chvíle a ten návrh na listopadové schůzi půjde do sněmovny, předpokládá, že tam je index sto jedenáct celých čtyři procenta, takže tam je navýšení kapitoly, to se mi podařilo vyjednat ve vládě. V této chvíli uvažuji o tom, materiál je nachystán, že ze státních finančních aktiv, kdy bylo rozhodnuto, že se mají použít nebo mohou použít na krytí povodňových škod, budu poptávat šest set milionů korun ještě v letošním roce. Tento materiál jsem připraven předložit vládě a uvidíme, jak s ním vláda naloží.

Moderátor (Jan Pokorný): Bojíte se toho, jak zemědělci budou rozhodovat v referendu o vstupu do Evropské unie?

Host (Jaroslav Palas): Já se toho nebojím, já jsem přesvědčen o tom, že se podaří našim zemědělcům, zemědělské veřejnosti, venkovskému obyvatelstvu, vysvětlit především pozitiva Evropské unie, protože ta pozitiva evidentně převažují. My musíme vysvětlit našim zemědělcům, co by se stalo, kdybychom nevstoupili do Evropské unie. Ta situace pro naše zemědělství by byla velmi tristní, byli bychom obklopeny členskými státy a ty bariéry, které máme vůči Evropské unii, v této chvíli směrem na západ, vůči Německu, Anglii a dalším státům, tak bychom měli také vůči Polsku, Maďarsku, Slovensku, takže to je potřeba si uvědomit a je potřeba... a máme na to prostor, řekněme do jara či léta příštího roku, ten vysvětlovací proces poběží a nám se, jsem o tom přesvědčen, podaří našim zemědělcům vysvětlit především ta pozitiva.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem pořadu O kom se mluví byl ministr zemědělství Jaroslav Palas. Děkuji za odpovědi, na shledanou.

Host (Jaroslav Palas): Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem rozhovoru O kom se mluví byl ministr zemědělství Jaroslav Palas. Telefonní čísla 221552155 a nebo 221552255 jsou od této chvíle volná pro Vašeho názory. Dobrý den.

Dotaz posluchače: Dobrý den, tady Můraz Sokolov, především bych s panem ministrem souhlasil s jednou výjimkou, když líčil malebnou krajinu v Čechách a na Moravě, o kterou se naši pečliví zemědělci starají, tak si myslím, že to v řadě a v mnoha případech neodpovídá skutečnosti a myslím si, že za to může i ta dotační politika a nedostatečná kontrola z ministerských úřadů, kteří nedostatečně kontrolují, jestli skutečně jsou sklízený plochy, jestli se dosekávají všechny části těch ploch a tak dále. Ta dotace je poskytována v řadě případu naprosto nevhodně a naprosto neopodstatněně.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Dobrý den.

Dotaz posluchače: Dobrý den, já bych chtěla říci, že...

Moderátor (Jan Pokorný): Pardon, představíte se nám a ztišíte si rádio?

Dotaz posluchače: Tady Věra, Praha.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Věro.

Dotaz posluchače: Moment, já teda jdu zeslabit rádio. Já bych chtěla říci, že ty malé příjmy zemědělcům jsou také z toho, že na tom profituje ten mezičlánek mezi nimi a námi, teda těch, kterým to prodávaj, protože jim platěj pár šupů a nám prodávaj draho, tam by se mělo něco omezit.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor, hezký den. Tady je Radiožurnál, halo.

Dotaz posluchače: Dobrý den, tady posluchač z Prahy, prosím Vás mně se hrozně líbilo...

Moderátor (Jan Pokorný): Představíte se nám?

Dotaz posluchače: Pavel z Prahy. Prosím Vás, mně se hrozně líbilo, jak pan ministr udělal hlupáky ze všech zemědělců, protože pan ministr řekl, že pokud nedostanou dostatek přímých plateb, tak defakto to bude kompenzováno ze strukturálních fondů, ale tím pádem tedy zemědělci dostanou v každém případě těch sto procent, co zemědělci v Evropské unii? Tak proti čemu tedy zemědělci protestují? Já si myslím, že je to zcela úplně jinak a že to všechno zapadá do celkového rámce dnešní propagandy, která běží na sdělovacích prostředcích ke vstupu do Evropské unie, kde se vytahujou pouze ty kladný věci, všem se to líbí v Evropský unii, všichni jsou z toho šťastní, ale když se zeptáte běžných občanů na ulici v Evropské unii, tak říkají úplný opak, úplně jiné věci. O tom, jak se zdražilo v Evropské unii po přechodu na euro, jaké jsou problémy s legislativou a tak dále, ale to tady nikdo neříká. Děkuju Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Taky děkujeme. Dobrý den.

Dotaz posluchače: Michal, Nové Město, mně je trochu líto zemědělců, že prostě v tomhle století, v tom minulým na tom nejsou nejlíp, ale není to zřejmě zásadní problém. Mnohem horší mně příjde organizovaný zločin, kdy je možnost získat peníze, zaplatit si volební kampaň, vyhrát cokoliv. Prostě tady je potřeba pomoc z tý Evropy. Obávám se, že se nám to vymyká z ruky a že se skutečně suneme na východ. Samozřejmě zemědělství má dílčí problémy, o kterých by se dalo diskutovat, ale, prosím Vás, nezapomeňme na tehle obecný rámec toho, co se tady děje, čili prosakování organizovanýho zločinu do všech rovin státu, protože nikdo jinej třeba na tu volební kampaň, takovou samozřejmě mít nebude. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Haló, tady je Radiožurnál, máte slovo.

Dotaz posluchače: Dobrý den, tady soukromý zemědělec z tuzemska. Já jsem chtěl jenom říct, že....

Moderátor (Jan Pokorný): Představíte se nám?

Dotaz posluchače: Vaňk.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, máte slovo.

Dotaz posluchače: Takhle, chtěl jsem říct, že on pan ministr říká, mluví o strukturálních fondech, na tyto fondy zemědělci dneska nemají peníze, protože ty musí napřed financovat sami a potom teprve jim část těch nákladů ty fondy vrátí, jo, chtěl bych říct, aby teda to řekli vždycky všechno na rovinu. Intervenční fond je to samý, jo, soukromý zemědělci na ty fondy celkem nedosahnou, protože si tam dá intervenční fond nějakou kótu, kdy třeba u pšenice musel dodat 200 metráků pšenice, která odpovídala teda té kvalitě a v určité době, jo, takže většina soukromníků na to nedosahla.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor a když dovolíte, dáme slovo předposlednímu telefonickému názoru. Halo. Dobrý den.

Dotaz posluchače: Dobrý den, tady je Suchá, Praha, můžu?

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Suchá.

Dotaz posluchače: Já se přiznám, že jsem teda laik, že nejsem ze zemědělství a ze svého laického pohledu bych se chtěla mít dotaz na pana ministra. Zemědělci samozřejmě všichni tvrdí, že jsou velice chudí a že jsou, že je potřeba je dotovat, a přitom zpracovatelské závody jsou bohatý, mezi nima jsou nejbohatší lidi v této republice. Jestli by mi moh říc, jestli je možno tohlecto nějak omezit.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře, rozumím, paní Suchá. V tomhle pořadu už se na otázky neodpovídá, takže byla vyslechnuta jako názor a závěrečný telefonát. Dobrý den.

Dotaz posluchače: Dobrý den. Ostrý Manová.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Ostrý.

Dotaz posluchače: Já si myslím jednoznačně, že pan ministr prostě dělá svoji politickou práci jako jo, a je smutné, že redaktor Radiožurnálu, jako vy, jste vlastně za něj odpověděl sám, že ta politika už je uzavřená v vyjednávání a že nic z ničeho se vyjednat nedá, jako jo a spíš by se pan ministr a celá ta mafie, co tam je v té Praze, měla zamyslet na podporu normálně soukromých zemědělců, aby ti obyčejní zemědělci, který začli podnikat v 1990, ti vyučeni farmáři, měli přístup k těm dotacím, aby se jim to nějak srovnalo. Jinak o českém zemědělství, když tam dělám celé roky jako jo, dokud jsem nebyl v invalidním důchodě, nemusí mít strach o svoji budoucnost. Děkuji Vám.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu