Nedovolené podnikání

Přesto, že máte živnostenský list, může vás úřad potrestat za nedovolené podnikání. Co tedy smí živnostník dělat na základě příslušného oprávnění a kdy už se dostává za hranici danou živnostenským listem? Záleží na tom, jestli máte oprávnění koncesované anebo ohlašovací. Ty se potom ještě dělí na živnosti volné, řemeslné a vázané. Právě u dvou posledně jmenovaných je činnost přesně vymezena přílohami k živnostenskému zákonu.

Lakosil: Tady se nedá moc uhýbat. Existuje vládní nařízení 140, které obsahuje náplně volných živností ohlašovacích, kde je řečeno, co je obsahem jednotlivých typů živnosti.

Připomíná vedoucí právního oddělení živnostenského odboru pražského magistrátu Michal Lakosil a dodává, že živnostenský zákon pamatuje i na činnosti, které sice nejsou přímo v konkrétním živnostenském listu, ale s určitým druhem podnikání souvisejí.

Lakosil: Například při živnosti koupě a prodej připouští, že v rámci takové činnosti je možné zprostředkovávat. V jednotlivých případech ale nesmí přesáhnout rozsah zprostředkování původní činnost koupě a prodej.

Počítá se i s tím, že živnostník musí sebe a své zboží dopravovat a na to žádný speciální živnostenský list mít nemusí. Co tedy je a co není samostatná živnost naznačuje i příslušný zákon.

Lakosil: Musí to být činnost soustavná, provozovaná samostatně, s vlastním jménem živnostníka, na jeho vlastní odpovědnost a musí být sledován účel zisku, který ale nemusí být vždy dosažen.

To jestli jste něco udělali nad rámec vymezené živnosti, posoudí živnostenský úřad, který může dojít k závěru, že šlo o neoprávněné podnikání.

Lakosil: Neoprávněné podnikání nemusí být jen právním deliktem, ale i trestným činem, takže jde o to, jestli správní orgán má pocit, že to je podnikání v takovém rozsahu, že už by to naplnilo skutkovou podstatu trestného činu nedovoleného podnikání. Většinou se jedná o posouzení jako správní sankce a tam je možné uložit pokutu, vysokou podle toho, v jaké živnosti se neoprávněné podnikání provozuje a také to, jestli jde o právnickou nebo fyzickou osobu.

Rozhodnutí živnostenského úřadu ale nemusí být konečné. Můžete se odvolat k vyšší instanci, tedy k Okresnímu živnostenskému úřadu a později i k Ministerstvu průmyslu a obchodu. V Praze je prvním odvolacím místem magistrát. Jako mimořádný opravný prostředek je možná i žaloba u soudu.