Kto má nárok na vdovský dôchodok

6. květen 2003

V našej minulej Dobrej rade sme hovorili o tom, ktorá strana, česká alebo slovenská bude vyplácať vdovský dôchodok v prípade úmrtia jedného zo zmiešanej česko-slovenskej dvojice manželov. Dnes pri tejto téme ešte zostaneme.

Pýtala sa nás poslucháčka, či každá žena, ktorej zomrel manžel, má právo poberať vdovský dôchodok a taktiež či sa to vzťahuje aj na muža-vdovca.

O odpoveď sme požiadali Kateřinu Prejdovú z českého Ministerstva práce a sociálnych vecí.

"Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod vznikne za předpokladu, že zemřelý manžel nebo manželka ke dni své smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro získání starobního důchodu, nebo podmínky pro vyplácení invalidního důchodu. V případě, že k úmrtí došlo následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nárok vzniká i bez splnění těchto podmínek."

Tu pripomenieme, že vdovský dôchodok je tzv. odvodená dávka, ktorá sa odvíja od dôchodku, ktorý by patril zosnulému manželovi.

Vdovský, alebo vdovecký dôchodok (teda z toho je zrejmé, že sa to vzťahuje aj na mužov-vdovcov) prináleží vždy po dobu jedného roku od smrti manžela.

Kateřina Prejdová upresňuje, kedy je táto dávka vyplácaná aj po uplynutí jedného roku.

"Nárok na důchod trvá i nadále, jestliže vdova nebo vdovec splňuje některou z následujících podmínek:
- jde o ženu, která dosáhla věku 55 let, nebo o muže, který dovršil 58 let
nebo
- pečuje o nezaopatřené dítě, nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě, nebo o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který je převážně nebo úplně bezmocný a žije s ním ve společné domácnosti.
- Nárok na vdovský důchod má i v případě, že je pozůstalý sám plně invalidní."

Podrobnosti poskytnú, v prípade záujmu, príslušné pobočky Českej správy sociálneho poistenia. A aká je výška vdovského dôchodku?

Táto dávka sa skladá z dvoch častí: základný, pevný výmer je podľa informácií ministerstva práce a sociálnych vecí v súčasnosti v Českej republike 1310 korún. Druhú časť: percentný výmer tvorí 50 % sumy starobného alebo invalidného dôchodku zosnulého manžela.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu