Ústavní dekret prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství

12. duben 2002

1945, 2. srpna, Praha. Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1

1. Českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské, kteří podle předpisů cizí okupační moci nabyli státní příslušnosti německé nebo maďarské, pozbyli dnem nabytí takové státní příslušnosti československého státního občanství.
2. Ostatní českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské pozbývají československého státního občanství dnem, kdy tento dekret nabývá účinnosti.
3. Tento dekret se nevztahuje na Němce a Maďary, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky (paragraf 18 dekretu prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 č. 16 Sb. o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) přihlásili v úředním hlášení za Čechy nebo Slováky.
4. Češi, Slováci a příslušníci jiných slovanských národů, kteří se v této době přihlásili za Němce nebo Maďary, jsouce donuceni nátlakem nebo okolnostmi zvláštního zřetele hodnými, neposuzují se podle tohoto dekretu jako Němci nebo Maďaři, schválí-li ministerstvo vnitra osvědčení o národní spolehlivosti, které vydá příslušný okresní národní výbor (okresní správní komise) po přezkoumání uvedených skutečností.

§ 2

1. Osobám, spadajícím pod ustanovení paragrafu 1, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem, zachovává se československé státní občanství.
2. Žádost o zjištění, že se československé státní občanství zachovává, lze podati do šesti měsíců od počátku účinnosti tohoto dekretu u místně příslušného okresního národního výboru (okresní správní komise) anebo bydlí-li žadatel v cizině, u zastupitelského úřadu. Rozhoduje o ní ministerstvo vnitra na návrh zemského národního výboru, na Slovensku Slovenské národní rady. Tyto osoby jest až do vyřízení žádosti považovati za československé státní občany, vydal-li jim okresní národní výbor (okresní správní komise) nebo zastupitelský úřad osvědčení o okolnostech uvedených v předchozím odstavci.
3. O zachování československého státního občanství příslušníků československých vojenských jednotek, kteří jsou německé nebo maďarské národnosti, rozhoduje v nejkratší době z moci úřední ministerstvo vnitra na návrh ministerstva národní obrany, Až do úředního rozhodnutí jest je považovati za československé státní občany.

§ 3

Osoby, které pozbyly československého státního občanství podle paragrafu 1, mohou do šesti měsíců ode dne, který bude určen vyhláškou ministra vnitra, otištěnou ve Sbírce zákonů a nařízení, žádati u místně příslušného okresního národního výboru (okresní správní komise) nebo zastupitelského úřadu o jeho vrácení. O takovéto žádosti rozhodne podle volné úvahy ministerstvo vnitra na návrh Zemského národního výboru, na Slovensku Slovenské národní rady ; nesmí jí však vyhověti, jestliže žadatel porušil povinnosti československého státního občana. Pokud vládním nařízením nebude stanoveno jinak, platí i pro tyto případy všeobecné předpisy o nabývání československého státního občanství.

114/1948 Sb. (k 2.6.1948), mění, doplňuje
ÚZ 116/1948 Sb.
86/1950 Sb. (k 1.8.1950), ruší § 31 až 35 (obecná derogační klausule)
88/1950 Sb. (k 1.8.1950), ruší § 31 až 35 (obecná derogační klausule)
106/1950 Sb. (k 1.7.1950), mění, doplňuje
ÚZ 107/1950 Sb.
105/1990 Sb. (k 1.5.1990), stanoví nepoužitelnost § 2
455/1991 Sb. (k 1.1.1992), ruší § 2

§ 4

1. Pro účely tohoto dekretu se posuzují provdané ženy a nezletilé děti samostatně.
2. Žádosti podle paragrafu 3, které podají manželky a nezletilé děti československých státních občanů, jest posuzovati blahovolně. Až do rozhodnutí o nich jest žadatele považovati za československé státní občany.

§ 5

Češi, Slováci a příslušníci jiných slovanských národů, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky (paragraf 18 dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb.) ucházeli o udělení německé nebo maďarské státní příslušnosti, aniž k tomu byli donuceni nátlakem anebo zvláštními okolnostmi, pozbývají československého státního občanství dnem, kdy tento dekret nabývá účinnosti.

§ 6

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provede jej ministr vnitra v dohodě s ministry zahraničních věcí a národní obrany.

Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Masaryk v.r.
gen. Svoboda v. r.
Nosek v. r.

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, 1945, č. 17 z 10. 8. 1945, s. 57-58.
Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. Dokumenty, díl I., Praha 1995, dok. č. 21, s. 345-346.

Spustit audio