Podpora v nezamestnanosti po vstupe do EÚ

27. duben 2004

Aj dnes sa vrátime k otázke nášho poslucháča, ktorej sme sa venovali na začiatku tohto roku. Vstup do Európskej únie mení mnoho vecí a zmeny nastanú aj v prípade, ak slovenský občan pracujúci v Českej republike príde o prácu u českého zamestnávateľa.

Pripomeňme si najskôr pôvodnú informáciu. Pre nášho poslucháča, ktorému hrozilo, že stratí zamestnanie, to v januári nebola príliš radostná správa. Keďže nemal v Českej republike trvalý pobyt, musel sa po strate zamestnania v Česku, ak chcel poberať dávky v nezamestnanosti, vrátiť na Slovensko a v mieste svojho trvalého pobytu sa hlásiť na úrade práce. Bola to pre neho dosť nepríjemná situácia, pretože tu mal prenajatý byt i vážnu známosť.

Po našom vstupe do Európskej únie však, ako sme už naznačili, aj v tejto oblasti nastanú zmeny. Hovorí Kateřina Prejdová z českého ministerstva práce a sociálnych vecí.

"Dotaz směřuje k zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a k poskytování dávek v nezaměstnanosti u osoby s trvalým bydlištěm v SR po 1. 5. 2004. Osoba s trvalým pobytem v SR, která po 1. 5. 2004 ztratí zaměstnání v ČR má možnost si zvolit, kde se bude hlásit do evidence uchazečů o zaměstnání. Požádá-li o zařazení do evidence v ČR, musí být úřadu práce v ČR k dispozici a poskytovat mu potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání.

Při poskytování dávek v nezaměstnanosti se vychází z práva ES - Nařízení EU 1408/71. Pro poskytování dávky v nezaměstnanosti obecně platí zásada, že nárok na tuto dávku lze uplatnit ve státě posledního zaměstnání. Výjimky upravuje článek 71 Nařízení. Podle tohoto článku může uvedená osoba získat dávky v nezaměstnanosti i v SR."

Táto možnosť zaevidovať sa na úrade práce v Českej republike nie je podľa pracovníkov ministerstva práce a sociálnych vecí nejakým spôsobom limitovaná, podstatné bude, že ku strate zamestnania došlo v ČR. Musí ale preukázať, že v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o sprostredkovanie zamestnania aspoň 12 mesiacov pracoval. Ako vidieť, život v zjednotenej Európe sa nám trochu zjednoduší.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu