Všeobecná pravidla soutěže

Chcete soutěžit s Radiožurnálem? Pročtěte si obecná pravidla soutěží, ať víte přesně, jak na to.

Obecná pravidla vědomostních soutěží Radiožurnálu 

Ve vědomostní soutěži Radiožurnálu můžete každý den od pondělí do pátku, případně v dalších dnech dle rozhodnutí provozovatele, vyhrát zajímavé ceny. Přečtěte si plné znění pravidel:

 1. Provozovatelem této soutěže je Český rozhlas zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel“ nebo „ČRo“)., organizaci soutěže zajišťuje Český rozhlas Radiožurnál.
 2. Soutěže jsou vědomostní a probíhají v průběhu celého roku. Jsou vysílána každý den od pondělí do pátku přibližně ve 12:45 hodin, případně v dalších dnech dle rozhodnutí provozovatele, pokud není zvláštní důvod k programové změně. Soutěžní otázky se věnují tématu reportáže, kterou ČRo Radiožurnál vysílá před soutěží.
 3. Soutěž začíná vyhlášením tématu soutěže a cen. Soutěže se účastní jeden posluchač, který se po výzvě moderátora jako první dovolá na telefonní číslo vyhlášené moderátorem (dále jen „soutěžící“).
 4. Moderátor soutěžícímu klade postupně 3 odlišné otázky. Časový limit pro začátek odpovědi je 5 vteřin; pokud soutěžící začne odpovídat později, odpověď je neplatná a kvalifikuje se jako nesprávná. Po zodpovězení otázek moderátor sdělí, kolik otázek soutěžící zodpověděl správně.
 5. Soutěžící, který správně zodpoví dvě otázky, vyhrává základní cenu.
 6. Pokud soutěžící zodpoví správně všechny 3 otázky, vyhrává hlavní cenu.
 7. Zodpoví-li soutěžící správně pouze jednu otázku, získává cenu útěchy.
 8. Soutěžící po soutěži nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii ČRo Radiožurnálu svou adresu.
 9. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování výher v České republice a Slovenské republice.
 10. Každý posluchač se může zúčastnit soutěže jen jednou za 3 měsíce. Po dobu
  3 měsíců se nemůže soutěže zúčastnit ani posluchač volající z telefonního čísla, ze kterého se soutěže účastnil jiný soutěžící. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že soutěžící porušil toto pravidlo, má právo jej vyloučit z účasti v soutěži. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí provozovatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.
 11. Pokud bude během soutěže přerušeno spojení se soutěžícím (výpadek signálu apod.), jsou soutěžícímu započítány otázky zodpovězené do přerušení spojení. Provozovatel se pokusí do 2 hodin od vysílání dodatečně kontaktovat soutěžícího na telefonním čísle, ze kterého se soutěže účastnil, aby v případě výhry sdělil svou adresu.
 12. Pokud dojde k vyřazení soutěžícího chybou ČRo Radiožurnálu, soutěžící obdrží cenu, kterou by získal správným zodpovězením dvou otázek v soutěži, ze které byl vyřazen.
 13. Soutěž může být přerušena, pokud ČRo Radiožurnál musí vysílat takovou nepředpokládanou zprávu, přímý vstup nebo přenos, že vzhledem k závažnosti události není možný odklad. Soutěž je v takovém případě stornována a soutěžící obdrží cenu, kterou by získal správným zodpovězením dvou otázek v soutěži.
 14. Ceny budou výherci předány, nebo budou odeslány na adresu, kterou sdělil provozovateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení kola soutěže, ve kterém cenu vyhrál. Provozovatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění doručení cen způsobené doručovatelem.
 15. Soutěž je určena posluchačům ČRo Radiožurnálu. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Českého rozhlasu ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
 16. ČRo Radiožurnál si vyhrazuje právo změnit podmínky, pravidla a ceny v soutěži, případně soutěž odložit, přerušit, zastavit či prodloužit.
 17. Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
 18. Nakládaní s osobními údaji: Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, e-mailovou adresu, doručovací adresu a telefon soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu výhry, specifikaci výhry a stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány po dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále.  Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: https://informace.rozhlas.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-7754022
 19. Plné znění pravidel je vystaveno na internetové adrese radiozurnal.cz.

Pravidla soutěže o „Poznej hlas hokejisty“ na stanice „Radiožurnál sport“

Základní ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb.,
  o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel“ nebo „ČRo“).
 2. Termín trvání soutěže: 10. – 26. 5. 2019.

Účast v soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování výher v České republice.
 2. Soutěž je vědomostní a proběhne 1x každý den po dobu jejího trvání, tedy v období 10. – 26. 5. 2019, přibližně v 13:40 hodin, případně v jiném čase dle rozhodnutí provozovatele, pokud není zvláštní důvod k programové změně.
 3. Soutěž začíná vyhlášením moderátorem nebo odvysíláním oznámení o vyhlášení soutěže ve vysílání stanice „Radiožurnál sport“ (dále též jen jako „vysílání“), ve kterém je soutěž představena, je specifikována výhra a sděleno telefonní číslo, na které posluchači telefonují.
 4. Soutěže se účastní jeden posluchač, který se po výzvě moderátora jako první dovolá na telefonní číslo vyhlášené moderátorem (dále jen „soutěžící“).
 5. Po vyhlášení soutěže zazní ve vysílání zvuková ukázka hlasu jednoho ze sportovců (hokejistů) z archivu Českého rozhlasu. Úkolem soutěžícího je určitě, o jakou osobu se jedná. Pokud soutěžící nesdělí správnou odpověď, má moderátor právo přijmout do vysílání dalšího volajícího soutěžícího. Pokud ani druhý, případně třetí soutěžící nezná správnou odpověď, propadá výhra ve prospěch pořadatele.
 6. Soutěže se může každý soutěžící zúčastnit pouze jednou po dobu trvání soutěže. Po dobu trvání soutěže se jí nemůže zúčastnit ani posluchač volající z telefonního čísla, ze kterého se soutěže účastnil jiný soutěžící.

Výherce a výhra

 1. Výherce bude jeden každý den konání soutěže, tedy v období 10. – 26. 5. 2019.
 2. Výherce získá každý den věcnou cenu se sportovní tematikou, konkrétní ceny představí moderátor vždy na začátku soutěže.

Vyhlášení vítězů a předání výher

 1. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na e-mailové adrese, které soutěžící poskytl ČRo.
 2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 3. V případě, že se do 2 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 4. Ceny budou výhercům předány osobně nebo budou odeslány na adresu, kterou sdělili provozovateli soutěže.
 5. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele.
 6. ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem. ČRo zároveň neručí za technické problémy ani za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky. 

Prohlášení pořadatele 

 1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 2. Na poskytnutí výhry není právní nárok.
 3. Finanční plnění výher není možné.
 4. Soutěž je určena posluchačům stanice Radiožurnálu sport. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 6. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího a případné soutěžní příspěvky (vyjádření soutěžícího) na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé případné publikaci fotografie soutěžícího (pokud ji bude mít k dispozici) uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.
 7. Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.radiozurnal.cz
 8. Výherce se zavazuje poskytnout pořadateli zejména tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo, případně e-mailovou adresu.
 9. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a předání cen. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány po dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: https://informace.rozhlas.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-7754022

Obecná pravidla soutěže o vstupenky na filmové a divadelní premiéry a koncerty s Radiožurnálem

Základní ustanovení

 1. Pořadatelem této soutěže je Český rozhlas, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel“ nebo „ČRo“).
 2. Termín trvání soutěže: soutěž probíhá nepravidelně v průběhu roku, aktuální data jednotlivých filmových nebo divadelních premiér, případně koncertů (dále jen „akce“) jsou vyhlašována ve vysílání Radiožurnálu.

Účast v soutěži 

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování výher v České republice a Slovenské republice.
 2. Soutěž začíná vyhlášením moderátorem nebo odvysíláním oznámením o soutěži ve vysílání Radiožurnálu a to včetně stanovení počtu výherců vstupenek na akci, specifikace výhry v podobě filmového nebo divadelního představení (akce) a sdělení emailové adresy pro zaslání emailu soutěžících.
 3. Soutěžící se do soutěže o dvě vstupenky na akci zapojí tak, že napíše e-mail, v němž projeví svůj zájem o konkrétní akci na uvedenou e-mailovou adresu.
 4. Soutěže se může každý soutěžící v aktuálním období zúčastnit pouze jednou.
 5. Délku trvání aktuálního období specifikuje moderátor při vyhlášení nebo při odvysílání oznámení o soutěži.

Výherce

 1. Výherci se stávají ti soutěžící, kteří po vyhlášení dané soutěže nejrychleji zašlou
  e-mail na e-mailovou adresu uvedenou ve vysílání. Počet výherců bude vždy předem určen při vyhlašování soutěže. 

Výhry 

 1. Každý výherce získá 2 vstupenky na představení specifikované při vyhlášení dané soutěže (případně jiný počet vstupenek, moderátorem specifikovaný při vyhlášení soutěže).

Vyhlášení vítězů a předání výher 

 1. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na e-mailové adrese nebo na telefonu, které soutěžící poskytl ČRo.
 2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 3. V případě, že se do 2 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 4. Pořadatel má právo přidělit výhru dalšímu soutěžícímu v pořadí.
 5. Výhry budou výherci předány pouze osobně v místě konání představení.
 6. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele.
 7. ČRo neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky. 

Prohlášení pořadatele 

 1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 2. Na poskytnutí výhry není právní nárok.
 3. Finanční plnění výher není možné.
 4. Soutěž je určena posluchačům ČRo Radiožurnálu. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 6. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn mu zasílat elektronické newslettery s informacemi, které se týkají vysílání ČRo Radiožurnálu. V každém takto doručeném obchodním sdělení bude adresátovi poskytnuta možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení při zasílání každé jednotlivé zprávy.
 7. Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.radiozurnal.cz.
 8. Výherce se zavazuje poskytnout pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně adresu trvalého bydliště (pro případné zasílání poštou).
 9. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a předání cen.

Nakládání s osobními údaji

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, doručovací adresu a telefon soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu výhry, specifikaci výhry a stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány po dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. 

E-mailové adresy budou dále Českým rozhlasem zpracovány za účelem zasílání obchodních sdělení, a to na dobu do odvolání souhlasu adresátem. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz.

Ondřej Suchan, šéfredaktor ČRo Radiožurnálu