Mikrofon, studio, zvuk (ilustrační foto)

Chcete soutěžit s Radiožurnálem? Pročtěte si obecná pravidla soutěží, ať víte přesně, jak na to.

Obecná pravidla vědomostních soutěží Radiožurnálu 

Ve vědomostní soutěži Radiožurnálu můžete každý den od pondělí do pátku, případně v dalších dnech dle rozhodnutí provozovatele, vyhrát zajímavé ceny. Přečtěte si plné znění pravidel:

 1. Provozovatelem této soutěže je Český rozhlas zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel“ nebo „ČRo“)., organizaci soutěže zajišťuje Český rozhlas Radiožurnál.
 2. Soutěže jsou vědomostní a probíhají v průběhu celého roku. Jsou vysílána každý den od pondělí do pátku přibližně ve 12:45 hodin, případně v dalších dnech dle rozhodnutí provozovatele, pokud není zvláštní důvod k programové změně. Soutěžní otázky se věnují tématu reportáže, kterou ČRo Radiožurnál vysílá před soutěží.
 3. Soutěž začíná vyhlášením tématu soutěže a cen. Soutěže se účastní jeden posluchač, který se po výzvě moderátora jako první dovolá na telefonní číslo vyhlášené moderátorem (dále jen „soutěžící“).
 4. Moderátor soutěžícímu klade postupně 3 odlišné otázky. Časový limit pro začátek odpovědi je 5 vteřin; pokud soutěžící začne odpovídat později, odpověď je neplatná a kvalifikuje se jako nesprávná. Po zodpovězení otázek moderátor sdělí, kolik otázek soutěžící zodpověděl správně.
 5. Soutěžící, který správně zodpoví dvě otázky, vyhrává základní cenu.
 6. Pokud soutěžící zodpoví správně všechny 3 otázky, vyhrává hlavní cenu.
 7. Zodpoví-li soutěžící správně pouze jednu otázku, získává cenu útěchy.
 8. Soutěžící po soutěži nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii ČRo Radiožurnálu svou adresu.
 9. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování výher v České republice a Slovenské republice.
 10. Každý posluchač se může zúčastnit soutěže jen jednou za 3 měsíce. Po dobu
  3 měsíců se nemůže soutěže zúčastnit ani posluchač volající z telefonního čísla, ze kterého se soutěže účastnil jiný soutěžící. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že soutěžící porušil toto pravidlo, má právo jej vyloučit z účasti v soutěži. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí provozovatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.
 11. Pokud bude během soutěže přerušeno spojení se soutěžícím (výpadek signálu apod.), jsou soutěžícímu započítány otázky zodpovězené do přerušení spojení. Provozovatel se pokusí do 2 hodin od vysílání dodatečně kontaktovat soutěžícího na telefonním čísle, ze kterého se soutěže účastnil, aby v případě výhry sdělil svou adresu.
 12. Pokud dojde k vyřazení soutěžícího chybou ČRo Radiožurnálu, soutěžící obdrží cenu, kterou by získal správným zodpovězením dvou otázek v soutěži, ze které byl vyřazen.
 13. Soutěž může být přerušena, pokud ČRo Radiožurnál musí vysílat takovou nepředpokládanou zprávu, přímý vstup nebo přenos, že vzhledem k závažnosti události není možný odklad. Soutěž je v takovém případě stornována a soutěžící obdrží cenu, kterou by získal správným zodpovězením dvou otázek v soutěži.
 14. Ceny budou výherci předány, nebo budou odeslány na adresu, kterou sdělil provozovateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení kola soutěže, ve kterém cenu vyhrál. Provozovatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění doručení cen způsobené doručovatelem.
 15. Soutěž je určena posluchačům ČRo Radiožurnálu. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Českého rozhlasu ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
 16. ČRo Radiožurnál si vyhrazuje právo změnit podmínky, pravidla a ceny v soutěži, případně soutěž odložit, přerušit, zastavit či prodloužit.
 17. Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
 18. Nakládaní s osobními údaji: Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, e-mailovou adresu, doručovací adresu a telefon soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu výhry, specifikaci výhry a stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány po dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále.  Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: rozhlas.cz/osobni-udaje.
 19. Plné znění pravidel je vystaveno na internetové adrese radiozurnal.cz.

Obecná pravidla soutěže o vstupenky na filmové a divadelní premiéry a koncerty s Radiožurnálem

Základní ustanovení

 1. Pořadatelem této soutěže je Český rozhlas, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel“ nebo „ČRo“).
 2. Termín trvání soutěže: soutěž probíhá nepravidelně v průběhu roku, aktuální data jednotlivých filmových nebo divadelních premiér, případně koncertů (dále jen „akce“) jsou vyhlašována ve vysílání Radiožurnálu.

Účast v soutěži 

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování výher v České republice a Slovenské republice.
 2. Soutěž začíná vyhlášením moderátorem nebo odvysíláním oznámením o soutěži ve vysílání Radiožurnálu a to včetně stanovení počtu výherců vstupenek na akci, specifikace výhry v podobě filmového nebo divadelního představení (akce) a sdělení emailové adresy pro zaslání emailu soutěžících.
 3. Soutěžící se do soutěže o dvě vstupenky na akci zapojí tak, že napíše e-mail, v němž projeví svůj zájem o konkrétní akci na uvedenou e-mailovou adresu.
 4. Soutěže se může každý soutěžící v aktuálním období zúčastnit pouze jednou.
 5. Délku trvání aktuálního období specifikuje moderátor při vyhlášení nebo při odvysílání oznámení o soutěži.

Výherce

 1. Výherci se stávají ti soutěžící, kteří po vyhlášení dané soutěže nejrychleji zašlou
  e-mail na e-mailovou adresu uvedenou ve vysílání. Počet výherců bude vždy předem určen při vyhlašování soutěže. 

Výhry 

 1. Každý výherce získá 2 vstupenky na představení specifikované při vyhlášení dané soutěže (případně jiný počet vstupenek, moderátorem specifikovaný při vyhlášení soutěže).

Vyhlášení vítězů a předání výher 

 1. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na e-mailové adrese nebo na telefonu, které soutěžící poskytl ČRo.
 2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 3. V případě, že se do 2 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 4. Pořadatel má právo přidělit výhru dalšímu soutěžícímu v pořadí.
 5. Výhry budou výherci předány pouze osobně v místě konání představení.
 6. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele.
 7. ČRo neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky. 

Prohlášení pořadatele 

 1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 2. Na poskytnutí výhry není právní nárok.
 3. Finanční plnění výher není možné.
 4. Soutěž je určena posluchačům ČRo Radiožurnálu. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Nakládání s osobními údaji

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, doručovací adresu a telefon soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu výhry, specifikaci výhry a stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány po dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále.  Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: rozhlas.cz/osobni-udaje.

Ondřej Suchan, šéfredaktor ČRo Radiožurnálu