Výmena starého federálneho vodičského preukazu

8. duben 2003

Obrátil sa na nás poslucháč, slovenský občan, ktorý žije v Českej republike, ktorý by chcel vedieť, ako je to s výmenou federálnych vodičských preukazov na Slovensku. Pýtal sa, či mu starý "vodičák" ešte vymenia a taktiež ako je to s povinnosťou mať vodičský preukaz vydaný v Česku.

O odpoveď na prvú časť otázky sme požiadali vedúcu konzulárneho oddelenia slovenského veľvyslanectva v Prahe Katarínu Danišovú.

"V zmysle zákona NR SR (§ 129 ods. 2 zákona 315/1996 Z.z.) o premávke na pozemných komunikáciách vodičské preukazy vydané do 31. 12. 1992 boli v platnosti do 31. 12. 2002. Držitelia týchto preukazov mali možnosť do uvedeného termínu požiadať príslušný dopravný inšpektorát o ich výmenu. S výmenou vodičského preukazu súvisí aj vydanie medzinárodného vodičského preukazu.

Nový vodičský preukaz držiteľovi vodičského oprávnenia vydá aj po uvedenom termíne okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta trvalého pobytu držiteľa. V zmysle citovaného zákona (§ 68 ods. 3 pís. b) trvalým pobytom sa rozumie aj prechodný pobyt občana SR trvalo žijúceho v zahraničí a dlhodobý pobyt cudzinca na území SR. V prípade, že žiadateľ nemá na území SR žiadny takýto pobyt, nie je možné mu vodičský preukaz vymeniť.

V zmysle uvedeného zákona je každý povinný osobne si podať žiadosť o výmenu vodičského preukazu a osobne si prevziať vodičský preukaz, ktorého prevzatie a správnosť údajov potvrdí každý žiadateľ svojim podpisom."

Ak náš poslucháč podmienky pre výmenu spĺňa, Katarína Danišová ďalej radí:

"Žiadateľ k vyplnenej žiadosti o vydanie vodičského preukazu predloží jednu fotografiu, kolok v hodnote 100,- Sk, platný doklad totožnosti a pôvodný vodičský preukaz. K žiadosti o vydanie medzinárodného preukazu okrem citovaných dokladov predloží aj platný vodičský preukaz (platný aj po 31. 12. 2002).

Dopravné inšpektoráty nevybavujú žiadosti o výmenu vodičských preukazov zaslané poštou ako aj prostredníctvom úradne splnomocnenej osoby a trvajú na osobnej účasti držiteľa vodičského preukazu. Vodičské preukazy ani medzinárodné vodičské preukazy nie je možné vybavovať prostredníctvom konzulárnych oddelení Zastupiteľských úradov SR."

A na doplnenie ešte informácia z českej strany: V prípade, že ide o človeka, ktorý žije dlhodobo v Českej republike, musí, podľa českého Ministerstva dopravy, do troch mesiacov odo dňa povolenia k trvalému pobytu požiadať príslušný obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou o výmenu svojho slovenského vodičského preukazu.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu