Soutěž Zápisníku zahraničních zpravodajů 2011

V soutěži Radiožurnálu můžete od 9. července do 28. srpna 2011 každý víkend vyhrát zajímavé ceny. Nejúspěšnější soutěžící za celé období mohou získat zahraniční zájezdy v hodnotě 40, 20 a 10 tisíc korun. Přečtěte si plné znění pravidel:

1.
Provozovatelem soutěže je Český rozhlas 1 – Radiožurnál se sídlem Vinohradská 12, Praha 2.

Hlavní ceny soutěže (zájezdy) věnovaly společnost Blue Style Travel Agency a Německá turistická centrála (dále jen „sponzoři“).

2.
Soutěž je vědomostní s možností výběru odpovědi A, B nebo C. Soutěžní otázky se věnují tématu reportáží z vysílání Zápisníku zahraničních zpravodajů na Radiožurnálu (dále jen ZZZ).

3.
Soutěž začíná 9. července a končí 28. srpna 2011. Má 8 soutěžních kol. Každou sobotu bude vyhlášena jedna soutěžní otázka ve vysílání Víkendového Ranního Radiožurnálu a ZZZ, případně v dalších pořadech a bude zveřejněna i na stránce ZZZ.

4.
Pro účast v soutěži je třeba zaslat SMS na číslo 9077706 ve tvaru
ZAPISNIK X JMENO PRIJMENI ADRESA
kde X je písmeno zvolené odpovědi na soutěžní otázku (A nebo B nebo C) a JMENO PRIJMENI ADRESA jsou identifikační údaje odesilatele. Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. Na každou soutěžní otázku je možné odpovídat pouze v hlasovacím okně, které trvá 24 hodin od sobotních 5.00 hodin. Z každého telefonního čísla je možné po tuto dobu zaslat maximálně 1 odpověď na soutěžní otázku.

5.
Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services Praha, spol. s r.o. (dále jen ATS).

6.
Každý víkend získá 10 soutěžících, kteří správně odpoví na vyhlášenou otázku, základní výhru v podobě drobného předmětu ze země, které se týká soutěžní otázka, a průvodce nebo mapy od firmy Freytag & Berndt.

7.
Z těchto výherců vzejde každý víkend jeden hlavní výherce kola, který získá navíc slevovou kartu na pohonné hmoty v hodnotě 5 tisíc Kč.

8.
Po zveřejnění všech soutěžních otázek budou vybráni tři výherci, kteří správně zodpověděli na všech 8 soutěžních otázek, a obdrží hlavní výhru soutěže v podobě zájezdů v hodnotě 40 a 20 tisíc korun od Blue Style Travel Agency a zájezd od Německé turistické centrály v hodnotě 10 tisíc Kč.

9.
O výhercích soutěže rozhoduje pořadí doručení SMS zpráv. ATS stanoví pro každé soutěžní kolo 10 výherců, z toho jednoho hlavního výherce kola.

10.
Po uzavření hlasovacího okna stanoví ATS počet doručených správných odpovědí na soutěžní otázku. Výsledné číslo bude vyděleno 10 (počtem základních cen pro soutěžní kolo) a tento výsledek zaokrouhlen na celé číslo směrem dolů. Takto zaokrouhlené číslo tvoří vítězné pořadí. Každá SMS zpráva se správnou odpovědí doručená v takto stanoveném vítězném pořadí a jeho násobcích (maximálně však do 10násobku) je výherní SMS zprávou. V případě méně správných odpovědí, než je počet základních cen, je vítězné pořadí 1.

11.
Hlavním výhercem kola je odesilatel správné odpovědi v 5násobku vítězného pořadí.

12.
Jméno hlavního výherce soutěžního kola bude zveřejněno v nedělním vysílání ZZZ. Jména všech výrech soutěžního kola budou zveřejněna na stránce ZZZ.

13.
Výherci hlavní výhry soutěže budou stanoveni z množiny soutěžících, kteří správně odpověděli na všech 8 soutěžních otázek. Pořadí soutěžících určí čas doručení odpovědi na poslední soutěžní otázku. Vítězné pořadí vznikne vydělením počtu soutěžících, kteří odpoví správně na všech 8 otázek, číslem 3 a zaokrouhlením na celé číslo směrem dolů; je-li množina menší než 3, vítězné pořadí je 1. Hlavní výhru soutěže obdrží odesilatelé zprávy zaslané v takto stanoveném vítězném pořadí, jeho 2násobku a 3násobku. Pokud na všechny otázky odpoví správně méně než 3 soutěžící, může pořadatel výherce zbylých hlavních cen vybrat ze soutěžících, kteří odpověděli na méně soutěžních otázek.

14.
Jména výherců hlavních cen budou zveřejněna ve vysílání ZZZ v sobotu 3. září, tedy týden po vyhlášení poslední soutěžní otázky, a na stránce ZZZ.

15.
Ceny budou výherci předány, nebo budou odeslány na adresu, kterou sdělil provozovateli soutěže. Provozovatel neručí za ztráty zásilek s cenami nebo zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem.

16.
Soutěž je určena posluchačům ČRo 1 – Radiožurnálu. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

17.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky, pravidla a ceny v soutěži, případně soutěž odložit, přerušit, zastavit či prodloužit.

18.
Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné. Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele, a potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

19.
Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že provozovatel předá sponzorovi soutěže v případě výhry jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo soutěžícího za účelem domluvy a zaslání nebo předání ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku, je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem nebo v jeho zastoupení.

20.
Plné znění pravidel je uloženo v kanceláři šéfredaktora ČRo 1 – Radiožurnálu a je vystaveno na internetové adrese radiozurnal.cz.

V Praze 1. července 2011
Petr Souček, šéfredaktor ČRo 1 – Radiožurnálu

autor: pes
Spustit audio