Privatizace dolů, Sokolovské uhelné a OKD

25. březen 2004
O kom se mluví

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Hostem v našem studiu v Poslanecké sněmovně je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban z ČSSD. Dobrý den. Pane ministře, vláda na svém úterním mimořádném jednání jednala o privatizaci dolů, Sokolovské uhelné a OKD. Státní podíl v Sokolovských dolech má koupit společnost Sokolovská těžební, asi za 2 miliardy 600 milionů. Tahle firma teď jedná o úvěru. První otázka, proč stát prodává podíl tomu, kdo si na to musí teprve sehnat peníze?

Host (Milan Urban): Tak sehnat peníze si musí všichni. Nepředpokládám, že by je měli na vkladních knížkách, a vždycky takovýto privatizační projekt je samozřejmě spojen i se zajištěním nějakých úvěrových finančních prostředků.

Moderátor (Jan Pokorný): Pavel Páral formuloval v dnešních Lidových novinách klíčovou otázku. Jak se bude kontrolovat nakládání s penězi, určenými na rekultivaci a zda bude jasné, jak sokolovští manažeři svou privatizaci financují? Budou vás zajímat odpovědi i na tyto otázky a máte to nějak ošetřeno?

Host (Milan Urban): Ano, obě otázky budou součástí smluvní dokumentace, tedy v této chvíli vláda rozhodla, nicméně Fond národního majetku musí dotáhnout ty transakční dokumenty s nabyvateli a tam bude jednak garantována záležitost, která se týká rekultivačních peněz, tedy ty nemohou být použity na nic jiného než na rekultivace. Samozřejmě bude tam i doložení financování celé transakce.

Moderátor (Jan Pokorný): Proč vlastně vláda nechce podnik, který prosperuje a je ziskový, si ponechat ve většinovém vlastnictví státu?

Host (Milan Urban): Tak tato privatizace je součástí restrukturalizace hnědouhelného i černouhelného hornictví v České republice. Ona byla zahájena divokým způsobem. V minulém čase proběhla divoká privatizace jak OKD, kde Karbon Invest získal majoritní podíl, aniž by za něho cokoliv zaplatil, a probíhala i privatizace v rámci hnědouhelné pánve a také nebyla řízena vládou. V této chvíli pokračujeme způsobem, který vláda drží v rukou, a myslím si, že to, co proběhlo, se dá považovat skutečně za úspěch, protože Sokolovská uhelná pánev bude tímto krokem stabilizována. Je to ku prospěchu energetické koncepce i ku prospěchu celého regionu.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste mluvil, pane ministře, o Karbon Investu, který, pokud jsem tomu dobře porozuměl, by měl získat i ten konečný podíl v OKD. Karbon Invest je firma, kolem jejíchž majitelů se pohybují vyšetřovatelé a policisté. Sám jste v souvislosti s ní teď mluvil o takzvané divoké privatizaci. Znamená to, že jste třeba na tom mimořádném jednání vlády měli informace i od tajných služeb, že nejdete do žádného rizika?

Host (Milan Urban): Žádné informace tajných služeb nebyly předmětem projednávání ve vládě v souvislosti s privatizací minoritního podílu OKD. V každém případě je potřeba říct jasně, že i kdyby vláda nic neprodala, tedy ten minoritní podíl, ten menšinový balík, tak je zřejmé, že nemá žádný vliv na řízení této společnosti. Prostě nemá zástupce v orgánech společnosti, ani v představenstvu, ani v dozorčí radě, tedy i v této chvíli si může Karbon Invest řídit společnost na základě svého vlastního uvážení. Vláda tedy prodala a myslím, že velmi úspěšně, podíl, který nezaručoval vládě v této společnosti vůbec žádný vliv.

Moderátor (Jan Pokorný): Údajně byly ve hře ale i vyšší nabídky, například od společnosti Penta. Jakou roli tedy tady hrála finanční nabídka v privatizaci OKD?

Host (Milan Urban): Tak vláda uložila mně a Ministru financí, abychom exkluzivně vyjednávali se společností Karbon Invest. Nabídky, které se objevily na poslední chvíli, byly předloženy, nicméně byly mimo mandát jednání, který jsme od vlády obdrželi.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže je pravda, že třeba společnost Penta dávala 3 miliardy?

Host (Milan Urban): To pravda je, ale to nebylo v rámci soutěže. Prostě vláda uložila jednat s Karbon Investem o exkluzivitě a tento úkol jsme splnili. Já musím připomenout, že první nabídka na odkoupení té minoritní části byla ve výši 1,2 miliardy. Konečná cena je 2 miliardy 250 milionů korun.

Moderátor (Jan Pokorný): Mě zaujalo, pane ministře, když jste na úvod našeho rozhovoru vzpomněl na ta léta těch takzvaných divokých privatizací. Možná je v téhle souvislosti zvláštní, že vláda teď souhlasila s takzvanou manažerskou privatizací, kterou zejména sociální demokraté v minulých letech také většinou kritizovali, a teď se vracíme zpátky k Sokolovské uhelné.

Host (Milan Urban): Tak já musím vzpomenout na ty okamžiky, kdy pan ministr průmyslu a obchodu, který byl přede mnou, navrhoval tuto manažerskou privatizaci, dokonce se jednalo o ceně, nicméně vláda tento jeho záměr nepodpořila.

Moderátor (Jan Pokorný): Já se ptám proto, jestli třeba znáte z historie 90. let případ, kdy by významný státní podnik, který privatizací získalo jeho vedení, se stal prosperujícím bezproblémovým podnikem?

Host (Milan Urban): Tak já nemám sebemenší pochybnosti o tom, že rozhodnutí vlády prodat Sokolovskou uhelnou Sokolovské těžební, že by to bylo nějaké ohrožení. Naopak, jsem přesvědčen o tom, že způsob té privatizace, který znamenal nejenom nabídnout cenu, ale také předložit podnikatelský plán, který bude závazný a bude pod sankcemi v té smlouvě o prodeji, tak ten zajišťuje dobrou budoucnost, dobrou perspektivu této společnosti a je zřejmé, že tento můj závěr není subjektivní, že se s tím ztotožňuje mnoho lidí jak ve vládě, tak v regionu.

Moderátor (Jan Pokorný): Stane se ten nový majitel zároveň i majitelem rozsáhlých pozemkům, na kterých se uhlí nachází?

Host (Milan Urban): Stane se vlastníkem možnosti těžit hnědé uhlí v lokalitě, která je k tomu z hlediska legislativy České republiky schválena.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak tomu mám rozumět?

Host (Milan Urban): To znamená, že jsou Báňským úřadem stanovena ložiska těžby, jsou přesně definovány zásoby této těžby a je přesně zákony dáno, kde se může těžit hnědé uhlí, a tedy společnost se stává vlastníkem těchto práv k těžbě v dané lokalitě.

Moderátor (Jan Pokorný): Práv tedy i těch pozemků?

Host (Milan Urban): Práv těžit na těchto pozemcích hnědé uhlí.

Moderátor (Jan Pokorný): Nikoliv s těmi pozemky třeba potom v budoucnosti nakládat?

Host (Milan Urban): Nikoliv, ona je naopak povinna zahladit stopy po své těžbě, to znamená vrátit to území přírodě ve stavu minimálně stejném jako když ho přebírala. Já se domnívám, že když se podíváte na rekultivace, které již proběhly v severozápadních Čechách, takže ta příroda je skutečně příjemná a že dokonce ten stav, bych řekl, je v některých místech i lepší.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy asi tušíte, proč se takhle vyptávám, protože ty pozemky vzhledem k tomu, jak jsou velké a jak jsou třeba blízko německých hranic, budou mít časem velkou hodnotu.

Host (Milan Urban): Ne, já říkám, že společnost získává právo těžit hnědé uhlí v této lokalitě, nikoliv spekulovat s prodejem či nákupem pozemků.

Moderátor (Jan Pokorný): Týdny se šuškalo a teď se mluví nahlas o spolupráci společností ČEZ a Appien Group při opakované privatizaci největší tuzemské hnědouhelné firmy, Severočeské doly. V čem vidíte, pane ministře Urbane, přínos takového spojení?

Host (Milan Urban): Tak já myslím, že pokud máme dokončit restrukturalizaci hnědouhelného hornictví, tak je dobré používat u toho slovo integrace, tedy spojení těch, kteří těží na jedné pánvi, na jednom ložisku. Myslím si, že teď ten návrh, který říká, že by ČEZ mohl vytvořit společný podnik s Mosteckou uhelnou a tento společný podnik by se ucházel o privatizaci Severočeských dolů, by znamenal přesně tento efekt, tak ten efekt by byl dobrým výsledkem. To znamená na jedné pánvi by těžila jedna společnost, byla by tam eliminována rizika snižování objemu těžby. To znamená je to jasná stabilizace hornictví a také eliminována rizika případných rostoucích cen pro ČEZ, tedy stabilizace energetiky.

Moderátor (Jan Pokorný): Vláda si dala v dubnu 2003 za úkol zajistit minimalizaci rizik, které vyplynou ze vstupu České republiky do Evropské unie pro těžební společnosti. Tady bych chtěl připomenout, že jde zejména o otevření trhu s černým uhlím a tím zrušení dovozních limitů, kdy dojde ke snaze uplatnit na českém trhu polské černé uhlí. Už jsou ta zmíněná rizika beze zbytku minimalizována?

Host (Milan Urban): Tak v této chvíli již neexistují žádná regulační opatření na dovoz a obchod s černým uhlím. Je potřeba vycházet z toho, že v této středovýchodní části Evropy jsou pouze 2 ložiska černého uhlí, které mají dominantní význam. Jedno je v Polsku, jedno je v tom ostravsko-karvinském revíru. Také privatizace toho minoritního podílu s tímto novým rozložením sil souvisí, neboť Karbon Invest nepochybně se bude ucházet o privatizaci toho polského ložiska, která byla zahájena.

Moderátor (Jan Pokorný): Když mluvíme o těžebních společnostech a vstupu do Evropské unie, vidíte tedy po 1. květnu ještě pro ně nějaký možný problém?

Host (Milan Urban): Problém v této chvíli není žádný. Problém budou samozřejmě mít s tím, aby byly konkurenceschopné. To znamená, že celá restrukturalizace hornictví také souvisí s tím, aby těžba probíhala efektivně a byla tedy i cenově konkurenceschopná.

Moderátor (Jan Pokorný): A co budou majitelé všech těch dolů dělat, až nebude co těžit?

Host (Milan Urban): Až nebude co těžit, tak majitelé těch dolů budou zřejmě jejich vnuci nebo ještě nějaká jiná generace, protože koncepce energetiky počítá s tím, že hnědé uhlí bude důležitou surovinou minimálně do roku 2060.

Moderátor (Jan Pokorný): Temelín Netemelín.

Host (Milan Urban): Temelín Netemelín a tedy já neumím se teď podívat za rok 2060, to bych opravdu byl docela rád, ale neumím.

Moderátor (Jan Pokorný): Vláda se prodejem dolů snaží i o stabilizaci regionů s vysokou nezaměstnaností. Soukromý vlastník logicky ale zejména počítá a zřejmě dojde i na propouštění, tedy další zátěž pro státní pokladnu.

Host (Milan Urban): Součástí toho podnikatelského záměru, který měl svoji významnou váhu při rozhodování o privatizaci, je také garance objemu těžby a garance zaměstnanosti. Bude to součástí té prodejní smlouvy a bude to také podléhat sankcím, takže neobávám se, že by došlo k nějakému dramatickému snižování zaměstnanců a myslím si naopak, že toto rozhodnutí bude v čase hodnoceno velmi pozitivně, protože zajišťuje budoucnost a perspektivu i v oblasti zaměstnanosti.

Moderátor (Jan Pokorný): A pane ministře, závěrem našeho rozhovoru si dovolím obrátit list. Vaše ministerstvo a agentura na podporu exportu, CzechTrade, vyzvaly svého času podnikatelskou sféru k účasti v obnově Iráku. Před rokem se na vašich internetových stránkách objevil seznam firem, které mají svým způsobem šanci. Jaký je stav k dnešku?

Host (Milan Urban): K dnešku jsou vyhodnoceny žádosti, které přišly na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ty žádosti mají termín do konce března letošního roku. To jsou žádosti na rozdělení těch finančních prostředků, které uvolnila vláda na projekty, respektive předprojektovou přípravu, na uplatnění našich obchodně-ekonomických zájmů v Iráku. Bude brzy o těchto prostředcích rozhodnuto. Nicméně musím říct, že situace v Iráku z hlediska bezpečnosti, z hlediska možnosti realizovat obchody je velmi obtížná a zřejmě představa všech byla přece jenom trochu pozitivnější, než je to teď.

Moderátor (Jan Pokorný): Co to znamená konkrétně?

Host (Milan Urban): Ta situace je tak dramatická, že to konkrétně znamená, že například experti se nemohou bez toho, aniž by nebyli ohroženi, tak se nemohou podívat na to, jak byla válkou v Iráku znehodnocena rafinérie v Basře a co je tedy naprojektovat, co je potřeba udělat, co je potřeba nabídnout v rámci této rekonstrukce. Prostě tam je tak nebezpečno, že to zatím brání nějakému přiměřenému obchodu.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže projekty zůstanou spíše jenom na papíře, pokud nějaké vzniknou, zatím?

Host (Milan Urban): Tak já myslím, že některé se mohou postupně realizovat, ale ta situace je opravdu dost složitá.

Moderátor (Jan Pokorný): Pane ministře, děkuji za rozhovor. Tolik ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Na slyšenou.

Host (Milan Urban): Na slyšenou.

Moderátor (Jan Pokorný): Nyní čekáme na vaše názory, které ve vás vyvolal předchozí rozhovor. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady Dostál. Pan ministr je asi sociální demokrat, ale program neprogram, za námi potopa. Pokud já vím, tu rekultivaci, když vezmu jenom jednu věc, tak stejně tam dělá stát, a bojím se, že to dopadne taky tak. Podívejte, většině lidí nevadí Škodovka, čokoládovna tam, kde je konkurence, že se privatizuje, ale že sociální demokrati mají program, že stát je špatný hospodář i co se týká národního bohatství, to si myslím není správné. Mě by zajímalo, kam jdou ty zisky, které mohly zůstat tady. Děkuji vám.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou, mějte se hezky. Další názor už je tady, dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den. Tady je Bělský, Praha. Mám jenom jednu připomínku. Jak může stát prodávat někomu takový majetek, když ani nemají hotové peníze? To je jedna věc. A druhá věc je, jak veliké riziko v tomto vlastně je, protože ten nabyvatel jednak nemusí ty úvěry ani platit, jednak může banku vytunelovat, tak jak se to děje tady u nás, a potom ta třetí věc je, že se mezi ekonomy mluví o tom, že se jedná o milionové úplatky pro Ministerstvo průmyslu. Děkuji vám.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Haló, další prosím. Vítejte.

Názor posluchače: Dobrý den, Novák, Praha. Já bych měl jenom takovou připomínku. Kolik pan Urban, než to ze sebe vypotil, kolik propotil košil? Vždyť to je něco hrozného. Zlatí komunisti. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Tady je Radiožurnál, pořád O kom se mluví a další názor telefonující posluchačky či posluchače. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady je Věra z Prahy. Mě by zajímalo, proč stát se zbavuje přírodního bohatství naší země, kterého je skutečně strašně málo, a předává to do soukromých rukou a ještě tak nejistých firem, o kterých mluvil pan Urban.

Moderátor (Jan Pokorný): V tomto pořadu, možná jste poprvé u jeho poslechu, už na otázky, jsou brány jako názor posluchačů. Takže když dovolíte, bude to takhle. Další telefonát. Vítejte.

Názor posluchače: Dobrý den, Ondříček, Praha. Prosím vás pěkně, na začátku pořadu bylo řečeno, že Ostravsko-karvinské doly získal Karbon Invest, aniž by zaplatil. To tam pan Urban řekl. Takže jediná možnost, jak to získat a nezaplatit je zlodějna, loupež, a jak to, že se o to nikdo nestará, když to bylo ukradený? Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady Milan Netrh. Myslím, že Sociální demokracie teď nám předvádí, co je to opravdu spálená země, protože prodávat podniky firmám, které nemají peníze a půjčují si a teprve budou shánět, tak to je opravdu katastrofa. Zcela logicky údaje kolem těchto prodejů, stejně tak jako výběrové řízení, jsou utajovaný, respektive výběrové řízení žádné neproběhly a cíleně byly doly prodaný osobám, které by nemohly nikdy ve volné soutěži obstát. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Další telefonát, prosím.

Názor posluchače: Dobrý den, pane Pokorný. U telefonu Petr Křivtek, Havířov. Já postrádám logiku v té výpovědi pana ministra, tak přesto chtěl bych se ozvat, jelikož jsem z tohoto revíru, kde jsem strávil většinu času svého života, tak opravu udivuji se nad tím, zda a jakým způsobem mohl Karbon Invest získat tady tento luxusní podíl, neboť přece v Klekánici, v několika programech, které najednou se ututlaly, zametly se pod koberec, bylo všem dáno na vědomí, jak ten Karbon Invest přišel k penězům. Vidím, že ti, kteří vedou tuto společnost včetně bývalých estébáků jako Prosper a podobně. A zejména když si vzpomenu jako havíř, když jsem na dole přišel za panem Koláčkem, bylo mi řečeno: Co jsi donesl, jakou flašku? A podobně. Jak tito lidé mohou takovým způsobem teď prosperovat v naší republice? To je jedna věc. A druhá věc, co se týče těch důlních neštěstí. To je normální podvod, protože když jsem viděl toho havíře, který říkal, že tam je důlní otřes, to není jenom otázka prevence, ale taktéž čistoty v dolu. Divím se strašně, že takto se tady hospodaří.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Předposlední telefonický ohlas. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady Langerová z Brna. Prosím vás pěkně, já mám dotaz na vás. Vám se nepodařilo získat informaci o úspěšné firmě, která byla privatizována manažersky?

Moderátor (Jan Pokorný): O významné velké úspěšné firmě, tak zněla otázka.

Názor posluchače: A bylo zodpovězeno?

Moderátor (Jan Pokorný): Ne.

Názor posluchače: Měl jste trochu přitvrdit, protože si pan ministr říkal, co chtěl. Oni si ti politici většinou říkají, co chtějí, tak trochu příště přitvrďte. Jinak pochopitelně souhlasím s předřečníky, protože to je příšerné, jak to tady vypadá. Děkuji, na slyšenou.

Moderátor (Jan Pokorný): A závěrečný telefonát.

Názor posluchače: Dobrý den, tady posluchač z Ostravy, Kašik. Protože byly prodány akcie OKD, nebyl zprivatizovaný majetek, nebyla ohodnocena cena majetku, co se bude dít se 45 tisíci byty tady v Ostravě? Tady z OKD prakticky není možnost byty privatizovat, není možno nic. Tady se prodává majetek, který je neohodnocený.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Tak a to byl poslední telefonát do dnešního vydání pořadu O kom se mluví, kde byl hostem ministr průmyslu a obchodu Milan Urban z ČSSD a v němž jsme zejména hovořili o privatizaci dolů v České republice.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu