Případ vytunelovaného fondu Trend

peníze

Správce konkurzní podstaty vytunelovaného investičního fondu Trend Vítězslav Hálek vyhlásil, že udělá vše pro to, aby osoby, které způsobily fondu škodu za více než miliardu korun, připravil o majetek. Takto způsobené škody navíc hodlá uhradit i tím, že díky novému zákonu zabaví i takový majetek, který tuneláři stačili převést na manželky a příbuzné. Nemůže však jít jen o pouhou mediální bublinu? Na to, jaké v tomto směru existují skutečné možnosti, se zaměřil redaktor Jiří Máslo.

Za prvé není jasné, zda nový zákon o zajištění majetku a věcí v trestním řízení, o který se správce opírá, bude možné zpětně na obviněné v kauze Trend použít. O tom se zatím bezvýsledně pře řada odborníků. Za druhé i sám Hálek připouští, že zabavit majetek sedmi osob v čele se zakladateli Trendu Michalem Kocábem a Martinem Kratochvílem, které podle něj umožnily tunelování fondu, nepůjde rozhodně ihned.

Vítězslav Hálek: Tam je důležité, aby vyšetřovatel v této kauze sdělil, zda-li byl spáchán trestní čin či nebyl spáchán trestní čin. Pokud bude sděleno, budou následovat kroky v dikci zákona. Identifikace majetku a zajištění majetku by prováděl místní příslušný soud formou soudní exekuce.

Z čeho odvozujete, že pánové Kocáb, Kratochvíl a spol. mohli vědět, že se připravuje vytunelování fondu Trend? K čemu například podezřelému podle vás docházelo?

Vítězslav Hálek: Docházelo k tomu, že Královehradecká brokerská v době, kdy by neměla vědět o tom, že bude kupovat akcie investiční společnosti, začala mapovat situaci u elektráren Opatovice, zda-li by nekoupila vybrané cenné papíry. Pokud třetí strana začne přímo konkretizovat ty cenné papíry za účelem budoucí obchodní transakce, tak podle mého názoru se jedná o známku, že se něco stane. A ono se opravdu stalo, bylo vyvedeno přes 300 milionů korun z investičního fondu Trend.

Obvinit tyto osoby z trestného činu a prokázat jim vinu však bude obtížné. Sami už totiž hlasitě dali najevo, že se cítí nevinní. A navíc Michael Kocáb s Martinem Kratochvílem už v této souvislosti podali na správce žalobu. Potvrdil to i státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze František Fíla.

František Fíla: K nám došlo trestní oznámení podané panem Michalem Kocábem a Martinem Kratochvílem na inženýra Hálka, správce konkurzní podstaty fondu Trend, pro trestný čin pomluvy a křivého obvinění. Je tam dovozováno, že doktor inženýr Hálek se dopustil trestného činu tím, že podal trestní oznámení na pana Kocába a Kratochvíla a další osoby pro skutek, že prodejem společnosti Trend umožnili vytunelovat fond Trend.

Zbývá tedy dosáhnout na majetek lidí, kteří už jsou z vytunelování Trendu obžalováni. Správce Hálek však prohlásil, že nechá zabavit i ten majetek, který obžalovaní stačili v minulosti převést na manželky a příbuzné. Takovou možnost však nový zákon nedává. Potvrzuje to i královehradecká krajská státní zástupkyně Renáta Vesecká.

Renáta Vesecká: Pokud hovoříme o trestním řízení, tak v trestním řízení lze skutečně zajišťovat věci toliko z majetku obviněného. To znamená, že z majetku jiných osob nelze zajišťovat. V případě však, že se ukáže, že smlouvy, kterými byl majetek obviněného převeden na další třetí osoby, jsou neplatné, potom by měl nastat právní stav takový, že se vrací do původního stavu, kdy obviněný by se stal majitelem těchto věcí, pak teprve lze na takovéto věci uvalit zajišťovací kroky.

Jediný majetek, který téměř jistě může pomoci hradit škody způsobené fondu, tak patří devíti obžalovaným v čele s inženýrem Miroslavem Hálkem, kteří měli fond v minulosti přivést ke krachu. Tento majetek však už dříve zajistilo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Sdělil to státní zástupce František Fíla.

František Fíla: My jsme v rámci trestního řízení v trestní věci obviněného inženýra Hálka zajistili nějaký majetek, jsou to nemovitosti, movité věci, osobní vozidla, ale to byl majetek, který samozřejmě nedosahuje hodnoty způsobené škody.

Dá se říci, v jakém objemu je zhruba ten majetek?

František Fíla: Majetek je v objemu řádově milionů korun, přičemž jeho tržní hodnota kolísá.

A to by tedy sloužilo k náhradě škody?

František Fíla: Pokud by byli uznáni vinnými, to znamená inženýr Hálek a spol, potom by ten majetek sloužil k náhradě škody akcionářům fondu Trend.

Z uvedeného vyplývá, že šanci hradit více než miliardovou škodu způsobenou Trendu zabavením majetku zakladatelů fondu Michaela Kocába a Martina Kratochvíla nebo i majetky příbuzných a manželek osob obžalovaných z tunelování Trendu, jsou pouze teoretické. S trochou nadsázky lze říci, že dobré zprávy, které tak posílá správce trendu Vítězslav Hálek poškozeným, zůstaly jen velkou bublinou. Nezbývá než čekat, jak se bude dál situace v kauze Trend vyvíjet.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.