Nepřijali vaše dítě do školky? Zkuste se odvolat, radí Stanislav Křeček

Akutní nedostatek míst v tuzemských školkách trápí v posledních letech rodiče předškolních dětí. Zástupce ombudsmana přitom upozorňuje, že obce nedělají dost, aby jim pomohly. Za této situace mají prý krajské úřady zajistit, aby ředitelé školek přijali předškoláky, ačkoliv je příslušné zařízení zaplněné.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A do našeho brněnského studia zdravím zástupce veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Dobrý den.

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
Dobré odpoledne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane doktore, když mají rodiče podezření, že jejich dítě nepřijala školka, ačkoliv měla, co můžou dělat a máte nějaký přehled, kolik je takových dětí?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
No, paní redaktorko, tohle je jeden z problémů, na který ombudsman upozorňuje delší dobu a nedopřává se mu sluchu. Ombudsman již delší dobu upozorňuje na dlouhodobou nečinnost ministerstva školství, ale i obcí ohledně míst v mateřských školách, a to je problém, který se nyní aktuálně projevuje. Jestliže mají rodiče dojem, že jejich dítě nebylo přijato v rozporu se zákonem nebo v rozporu s kritérií, které jsou pro toto umístění, tak se samozřejmě mají odvolat. Ale jedním z problémů, na který my jsme upozorňovali, a to je ten aktuální výstup z naší tiskové konference, je to, že musí být vytvořena, a to se neděje, musí být vytvořena možnost proto, aby děti, které uspějí v tom odvolání, měly možnost se do té školy vrátit, respektive být dodatečně přijaty.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Já se omlouvám, že do toho vstupuji, ale odvolání ke krajskému úřadu, jestli to dobře říkám.

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
Ke krajskému úřadu samozřejmě.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A pokud tedy uspějí rodiče a ten úřad konstatuje, že ty důvody nebyly v souladu se zákonem, tak co se potom děje?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
No, tak dochází bohužel k tomu, a to je ten problém, na který my naléhavě upozorňujeme, že mezitím ta školka, ta škola ty kapacity naplní, už je tedy přeplněna, už byly všechny děti přijaty, nebylo tam necháno žádné místo na případ, že by bylo odvolání vyhověno, a potom je to odvolání zbytečné, ztrácí svůj smysl, protože ten ředitel nebo ředitelka té mateřské školy zamítne to nové přijetí s odůvodněním, že kapacita je vyprázdněná.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ale na to má právo?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
Na to má jistě právo, ale tím se to odvolání stává formálním a nám šlo o to, aby byl vytvořen systém, který by to formální neučinil, aby to formální nebylo učiněno. Jako máte při přijímání studentů na vysoké školy, no, tak vždycky je necháno několik míst na to, aby bylo možné přijmout studenta, který uspěl při odvolání. Tady se nic takového neděje a dochází k tomu, že se ten institut odvolání a přezkoumávání těch rozhodnutí stává formálním a to by jistě v právu takto fungovat rozhodně nemělo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Máte nějaké statistiky nebo alespoň určitý přehled o tom, kolika dětí se to týká, že sice úřad konstatuje, že měly být do školky přijaty, ale nejsou nakonec?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
No, obávám se, že číslo vám teď přímo neřeknu, ale s ohledem na to, jak se na nás rodiče obracejí, tak takových případů je hodně. Já bych ještě upozornil na jednu skutečnost, ono formálně se vymluvit na to, že školka je přeplněna nebo že ta kapacita není, podle našeho názoru nestačí. Podle zákona mají ty školky přijímat děti poslední rok před základním školstvím, to je jejich zákonná povinnost a to jim zákon ukládá a musí proto stát vytvářet tedy podmínky, nelze to prostě tu zákonnou povinnost odmítnout s tím, že prostě není na to místo. Navíc a to je velice důležité, málokdo si to uvědomuje, ten, ta kapacita té školky nebo ten zákon, který se týká kapacity té školky, ten předpis, není porušen tím, že jsou přijaty jakési nadlimitní děti, ten zákon je porušen až tehdy, kdyby do začátku školního roku nebyly ty splněny.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Nebyly ty podmínky. Ale, co když je, pane doktore, co když je těch dětí opravdu hodně? Stát upozorňuje, že chybí miliardy ve veřejných rozpočtech na to, aby bylo školek tolik, aby se všechny děti, které tedy by měly se do školky dostaly, tak i v takovém případě by měly úřady posílat do školek děti a školky by je měly přijímat?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
No, školky by je měly přijímat, ale samozřejmě je rozhodující, zůstaneme s tím přijetím od začátku školního roku. A tady samozřejmě může se učinit formou výjimky z nejvyššího počtu, zákon umožňuje určitou výjimku, anebo vytvoření nových kapacit. Ale stanovit zákonnou podmínku a potom říct, že na tu podmínku prostě nejsou možnosti, nejsou kapacity, no, tak to pak činí takový zákon zbytečným.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ale když školky tedy budou přistupovat na to, že udělají si nějakou tu výjimku z toho maximálního počtu, není to už nebezpečné pro děti? Bude ten personál stíhat, budou kapacity jaksi dostačovat, aby to všechno bylo důstojné a bezpečné?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
Na to je samozřejmě právní předpis, který přesně stanoví ministerstvo školství, tady má na to vyhlášku, která přesně stanoví, jak lze navýšit tu kapacitu u té školky a o kolik. Já samozřejmě chápu ten problém, který tady je, prostě ta křivka dětí je prostě různá, že ten počet je různý, že za pár let se může zase stát, že bude dětí málo a zase budou kapacity veliké té školky, to všechno chápu, ale jeli tady stanovena zákonem povinnost, no, tak stát musí činit kroky k tomu, aby ta zákonná povinnost byla splněna a odmítnout to jenom proto, že momentálně nejsou kapacity, není k tomu zákonnému stavu seriózní.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A ty výjimky, o které jsme mluvili, tedy možnost navýšení počtu dětí oproti té maximální hranici, kterou udává zákon, využívají toho ředitelé nebo ředitelky školek, jsou ochotni?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
To je, myslím, jeden z problémů, že to využíváno není a zejména ty odvolací orgány nezkoumají, jestli tady došlo k tomu. Prostě, jestliže tomu odvolání je vyhověno, to rozhodnutí o tom nepřijetí je zrušeno, no, tak potom ten ředitel to zamítá z důvodu, že kapacita je naplněná a nezkoumá se již dále, jestli tady došlo, jestli byla možnost to dítě, to nadlimitní dítě, mámli to použít, přijmout.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A zjišťovala si kancelář ombudsmana, proč to ředitelé nevyužívají, jestli je to pohodlnost nebo jestli je to opravdu spíš obava, že děti nezvládnou?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
Bezpochyby to bude obojí, samozřejmě ta obava z toho řádného výkonu tady také je, nelze to vyčítat jenom těm učitelům nebo těm ředitelům, kteří o tom rozhodují, ale primárně pro nás je to, že prostě zákonná povinnost je uložena zákonem, nemůže být splněna z kapacitních důvodů a dlouhodobě to trvá, ty státní orgány především ministerstvo školství se na to dívá, aniž by byly činěny nějaké efektivní kroky, aby se situace zlepšila.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A co by se mělo stát podle vás nebo mohlo stát, aby se to zlepšilo.

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
No, tak musí být samozřejmě zvýšena kapacita těch škol.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
No, dobře, ale co když nejsou peníze, protože to znamená stavět nové školky, přijímat nový personál a stát, jak už jsem říkala, upozorňuje, že ty peníze prostě ve veřejných rozpočtech nejsou a obce si také stěžují, že peněz nazbyt nemají.

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
O tom samozřejmě je zákonná povinnost nebo zákonné právo suspendováno. Pak musíme tedy říct, že nejsme schopni plnit jednu z těch základních funkcí těch mateřských škol, to je příprava na vzdělání, ta škola přece není zbytečná, ta předškolní výchova má přispět k rozumovému tělesnému rozvoji, osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot, také odstraňovat, napomáhat té nerovnoměrnosti ve vývoji toho dítěte, a to jsou všechno důležité věci, protože tím, že rezignujeme na přijetí těch dětí do mateřských, rezignujeme také na plnění této důležité funkce. Jestliže ta výchova s tím počítá, no, tak samozřejmě rezignujeme na jednu ze základních věcí vzdělání a to je velice nebezpečné.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Takže, když na ten zákon rezignujeme, jak naznačujete, tak ten zákon vlastně nemá žádný smysl?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
Ten zákon, smysl toho zákona se potom vytrácí samozřejmě. Jestliže tedy určujeme, jestliže zákon určuje, co je cílem předškolního vzdělávání velice květnatými slovy to zákon určuje, samozřejmě zcela oprávněně, upozorňuje se na to ve vývoji dětí před vstupem do základního vzdělávání, poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálním vzděláním a tak dále, jestli toto tedy neplní, nejsou na to kapacity a jestli na to nemáme peníze, no, tak potom nemáme peníze na realizaci toho, co jsme si dali do zákona, a to je pro tu společnost velmi nebezpečné.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Takže zákon by se nabízelo zrušit, změnit, když je vidět, že realita jaksi nedokáže naplnit jeho paragrafy?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
No, spíš bych se otázal, na co bychom tedy měli mít peníze, když ne na toto, že jo? Jestliže tedy na toto nejsou peníze, no, tak je asi otázka, jestli společnost je řízena způsobem, který ..., jestli tyto základní věci rezignuje, no, a tak asi posun v těch hodnotách té společnosti je nějaký. Já samozřejmě, ombudsman není ten, který by toto mohl rozhodovat, ale upozorňujeme na věc, která je velice závažná, že takovou základní věc, jako je rovnoměrný vývoj dítěte, jako je předškolní vzdělávání není teda plněn z důvodu, které spočívají v materiálních hodnotách, a to je, to je ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy v nedostatku peněz.

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
V nedostatku peněz, a to je velmi nebezpečné.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, tentokrát se zástupcem ombudsmana Stanislavem Křečkem. Vy už jste tady řekl, pane doktore, že doporučujete školkám, aby si nechávaly rezervní místa pro děti, které by mohly být zpátky přijaté, protože na ten první pokus to nevyšlo na základě porušení zákona, ale myslíte si, že něco takového je obhajitelné v době, kdy rodiče se snaží třeba i na několika místech dostat se do školky, když jim školky řeknou my si tady necháváme 2, 3, 5 míst, kdyby náhodou?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
To je ale řešitelné. V případě, že by ty odvolání neuspěly, že by to nebylo, ta nechaná místa volná by nebyla naplněna tím, že by bylo vyhověno odvolání, potom samozřejmě je možné dodatečně přijmout ty děti, které dosud nebyly přijaty, je to, je to prolomení překážky věci už rozhodnuté, to správní řád velice dobře zná, v tomto není žádný problém. Potom by byly přijaty ty děti, které dosud přijaty nebyly, ale pokud neumožníme, vůbec vyloučíme, aby to odvolání mohlo být úspěšné, tak to odvolání nemá žádný smysl, vytváříme těm rodičům, děláme nějakou možnost, že se sice mohou odvolat, ale nemá to vůbec žádný smysl, to přece nemůže takhle fungovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Říkáte, že ombudsman dlouhodobě upozorňuje na tenhle problém. Snažili jste se spojit s krajskými úřady nebo se samotnými zřizovateli těch školek, se zástupcemi obcí a s jakým výsledkem, jakou reakci?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
No, tak samozřejmě ombudsman v této věci dělá celou řadu věcí, dělaly se proto kulaté stoly, dělaly se setkání, upozornil na to ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A vedlo to k něčemu?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
No, ty argumenty jsou stejné, jako říkáte vy, nejsou na to peníze. Samozřejmě to my samozřejmě chápeme, ale těžko se můžeme smiřovat s tím, že jedna ze základních věcí, na které stojí naše vzdělání, je tímto způsobem degradována. Potom tedy, nechť tedy potom změníme zákony, nechť tedy řekneme, že na to prostě nemáme, ale nevytvářejme zákonný stav, který vypadá dobře, v Evropě nás staví na jedno z předních míst, ale současně není realizován s ohledem na ekonomickou situaci. A to vytváří v té společnosti takový nedobrý obraz v tom fungování.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Zkoušel ombudsman nebo vy jako jeho zástupce přijít s návrhem, aby se změnil zákon, když ho nestíháme v realitě?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
No, tak já jsem v této funkci velice nový a moje zkušenost v tomto je velice malá, ale rozhodně bychom toto nedoporučovali, aby se změnil zákon. Myslíme, že ten zákon je samozřejmě dobrý, ten zákon respektuje evropské hodnoty, ale musí se změnit ten přístup tady k tomu, musíme vytvořit takovou situaci, aby zákon mohl být realizován. Přeci, jestliže zákon přijímáme, no, tak současně musíme počítat s tím, že také bude realizován a nemůžeme suspendovat některé důležité zákony s tím, že na to nejsou peníze. To je situace, která celospolečensky tu společnost velice oslabuje.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Přitom v té legislativě asi není zanesená povinnost pro obce, aby školku zřídily?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
No, samozřejmě, že není, ale oni mají povinnost podle zákona 35 zákona o obcích toto nějakým způsobem se na tom podílet. A jeden z problémů je, že ty obce, že ten zřizovatel klade důraz, nebo tlak na to, on to nemůže ovlivnit samozřejmě, je to výkon státní správy, ale klade důraz na to, aby byly přijímány ty trvalého pobytu, aby přijímány byly především děti, které mají trvalý pobyt nebo jejichž rodiče mají trvalý pobyt a podobně, nebo dokonce, aby byli přednostně přijímáni zaměstnanců orgánů.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A to všechno je protizákonné?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
A to všechno samozřejmě je, by mohlo naplnit diskriminaci, pokud by to nebylo náležitě odůvodněno. Víme přece, že trvalý pobyt je institut velice, velice problematický dneska. Trvalý pobyt může být i v místě úřadu, aniž by to mělo jakýkoliv vztah k tomu bydlení, čili samotné kritérium toho trvalého pobytu jen proto, že někdo je formálně přihlášený někde na úřadě, by jistě mohlo způsobovat /nesrozumitelné/, pokud by samozřejmě nebyl řádně, řádně odůvodněn.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Já jsem narazila třeba na případ, kdy školka bodovala a na základě toho, kolik dítě, nebo respektive rodiče, kteří žádali o umístění dítěte, získali bodů, tak přijímala, mezi těmi kritérii bylo například, že už to dítě má sourozence v té školce. Co byste řekl na tento postup?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
Tak obecně odvolání nepřijetí odůvodnit tím, že nebyl dosažen dostatek kritérií nebo dostatek bodů, to je nepřezkoumatelné. Takovéto rozhodnutí je chybné, protože ten úřad, nařízený úřad to nemůže přezkoumat, to je nepřezkoumatelné. Ale samozřejmě, pokud jsou nějaká kritéria, takže se to musí ne odvolat na ty kritéria, ale odůvodnit, a to odůvodnění je samozřejmě, pokud je legitimní, tak samozřejmě může takové kritérium být, je to zejména v těch sociálních kritériích, kdy se zvažuje ta sociální potřebnost toho dítěte, to samozřejmě není diskriminační, ale musí to být řádně odůvodněno a musí být uveden třeba demonstrativní počet případů, jak se to bude, je to osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace vyloučení třeba nebo tyto věci je možné samozřejmě uvést, ale musí to být takto odůvodněno, aby ten odvolací orgán mohl přezkoumat, zda skutečně se takto postupovalo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pozvání do dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu přijal zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček. My se tady bavíme o obcích jako zřizovatelích, ale do jisté míry je přece můžou zastoupit firmy nebo neziskové organizace nebo teď nedávno vláda schválila možnost zřizování dětských skupin, jestli projde ten zákon parlamentem, je tohle to alternativa podle vás?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
Samozřejmě alternativa. Já taky chci upozornit na to, že od 1. ledna roku 2002 existují zaměstnanecké mateřské školky, tedy mateřská školka, která je zřizovatelem určena ke vzdělání dětí zaměstnanců, to všecko jsou moderní způsoby toho vzdělávání dětí, a to je samozřejmě možné. Myslím, že ta reakce to zřizování těch skupin a podobně, je jedna z reakcí na tu neutěšenou situaci, která tady je, takže lze snad říct, že konečně se nějakým způsobem tato situace řeší, ale znovu říkám, něco jiného, ta škola mateřská přece nemá jenom tu opatrovnickou funkci, že to dítě uložíme po dobu, kdy rodiče jsou zaměstnáni, ta mateřská školka má přece tu funkci podle školského zákona podporovat rozvoj, vzdělávat to dítě a tak dále.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A to si myslíte, že ty firemní školky by nemusely plnit?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
Mohly by plnit, samozřejmě mohly by plnit, velmi dobře by to samozřejmě mohly plnit, samozřejmě by to byl jeden z těch bonusů pro zaměstnance a podobně, to by jistě mohly, ale musí být proto samozřejmě vytvořený podmínky. A jestliže říkáme, že dneska nejsou vytvořený podmínky pro ty mateřský školy, tak kladu otázky, jaké podmínky vytvoříme pro zřizování dalšího jiného typu těchto škol. Je to jistě možné, vyloučit to samozřejmě nelze, bylo by to velice správné, napomohlo by to realizaci zákona, ale nejsouli peníze dnes, otázka je, jestli budou na podzim, že jo, to je místní problém.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Stát, co se týká těch dětských skupin, v tom návrhu zákona, také tedy současná vláda nabízí daňový odpočet, a to jednak těm, kteří tu školku zřídí a vedou a také rodičům na náklady, které za dítě v té školce zaplatí. To je jistá vzpruha, dá se to tak říct?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
To je samozřejmě jistá vzpruha, to je samozřejmě krok správným směrem, to je dalších z těch kroků, které snad vláda v poslední době činí k tomu, aby se tato situace, která dlouhodobě byla zablokována, rozhýbala, ale samozřejmě ty problémy se najednou neodstraní. Jistě tyto kroky jsou správné, ty samozřejmě ombudsman bude velice podporovat, pokud tak může činit, a samozřejmě budeme to brát jako jeden z kroků, které snaží se napravit situaci, která je dneska neutěšená.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Facebookové stránky Dvaceti minut Radiožurnálu, posluchač Jiří Kačer. Ptá se proč si stát nespočítá pomocí matričních úřadů, kolik přijde každý rok tříletých dětí do školek podle úseku obydlení, tedy myslíte si, že by to bylo jisté řešení a pomohlo by vůbec, když už, jak už jsme zmínili, všude všichni říkají, že nemají peníze?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
No, tak, kdyby takovouto evidenci stát měl, tak by to jistě bylo, ale samotná evidence nestačí, on by taky musel postavit takové kapacity, aby podle takto zjištěných čísel se ty děti umístily, a v tom není problém. Problém není v tom zjistit ten počet dětí. To ta každá ředitelka školy nebo ředitel školy samozřejmě ví, kolik tam dětí se hlásí, problém je vytvořit kapacitu, která by odpovídala tomuto počtu. A samozřejmě nezakrýváme, že víme, že problém je v tom, že ty populační boomy se samozřejmě mění a že opět může nastat stav, kdy bude mnoho školek, ale málo školáků.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A možná poměrně brzy, na to právě se některé obce odvolávají, že ty silné ročníky pominou do několika let a potom bude zase zbytečně moc školek.

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
No, samozřejmě, ale s tím přece musí stát počítat. Jestliže stát chce zajistit takovouto výchovu na slušné evropské úrovni, tak s tím prostě musí počítat. Musí vytvořit takový pružný, vždyť to fungovalo, chceli si to dát stát do zákona, a to samozřejmě jako občané chceme, chcemeli mít takové školství, musíme pro to vytvořit ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jak se to ale dá třeba prakticky udělat pružně?

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
No, to asi ode mne jako od právníka byste chtěla hodně, abych toto vymyslel. A patrně třeba hledat nějaké přechodné formy těch školek jako se vytvářejí, nějaké kapacity, kde by se ty děti umisťovaly, to možné je, ale to je organizační záležitost, to já těžko mohu jako právník nějakým způsobem popsat, jak by si to měl ..., jistě, lidé, kteří se zabývají tím vzděláváním, jistě znají nebo mají metody, jak tyto věci. My jenom upozorňujeme, že není naplňován zákon, to je naší prvotní povinností.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu byl zástupce ombudsmana Stanislav Křeček. Díky za váš čas. Na shledanou.

Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejného ochránce práv:
Také vám děkuji a na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: ves
Spustit audio