Dominik Duka: Cyril a Metoděj vytvořili vědomí sounáležitosti

20. únor 2011
Glosa Dominika Duky , Glosa Dominika Duky

Cyril a Metoděj podle pražského arcibiskupa Dominika Duky přispěli ke zkulturnění Evropy. Dnes říkáme, že Evropa je postavena na křesťanských základech a hledáme způsoby, jak naši kulturu zachovat. Možná právě díky svatému Cyrilovi a Metodějovi jsme se i v posledních letech do svazku civilizovaných evropských národů navrátili. A právě proto Dominik Duka s dalšími zahajuje v Římě tříletou přípravu na cyrilometodějské oslavy.

Milí přátelé, vážení posluchači, před několika dny jsem se vrátil z Říma, kde jsem s dalšími osobnosti zahájil tříletou přípravu na cyrilometodějské oslavy. Možná se ptáte, proč právě v Římě, když stačilo zajet na Moravu. Ti, kdo vědí o obou bratrech více, by se podobně mohli pozastavit nad tím, proč příprava na oslavy nezačala třeba v Řecku, nebo v bývalé Byzantské říši, odkud oba pocházeli.

Svatý Cyril a svatý Metoděj Řím nejen navštívili, ale dosáhli tam významného svolení papeže, aby se bohoslužby sloužily ve staré slovanštině. To v jejich době nebylo ničím samozřejmým, sloužit se mohlo jen třemi liturgickými jazyky. A najednou odkudsi z pomyslných neznámých bažin na pomezí civilizovaného světa přicházejí dvě osobnosti, které chtějí zcela neznámý jazyk zrovnoprávnit s těmi zaběhanými.

A daří se jim to. Jsou to vzdělanci z východních zemí křesťanstva, ze samotné Byzance. Při své misii mezi pohany dokáží vytvořit novou abecedu, přeložit do slovanského jazyka části Bible, položit základy práva. Dnes by to vše nezvládl ani velký tým odborníků za řadu let.

Právem je papež Jan Pavel II., který sám bude za několik měsíců blahořečen, prohlásil za spolupatrony Evropy. Dostali se tak do čestného sousedství svatého Benedikta. Podobně jako on nesmazatelným způsobem přispěli ke zkulturnění a civilizování Evropy. Dnes tvrdíme, že Evropa je postavena na křesťanských základech a hledáme způsoby, jak naši kulturu zachovat.

Je dost dobře možné, že právě díky svatému Cyrilovi a Metodějovi jsme se i v posledních letech do svazku civilizovaných evropských národů navrátili. Vytvořili vědomí sounáležitosti Východu a Západu, vzájemné propojenosti a odpovědnosti. Myslím, že by byla škoda na jejich odkaz nenavazovat.

V prastaré poutní písni zpíváme slova „dědictví otců zachovej nám, Pane“. Rozumíme tomu tak, že člověk má někam patřit, má mít svou vlast i v duchovním slova smyslu, ať už jej životní osudy zavedou kamkoliv. Patříme do rodiny evropských národů a můžeme na to být hrdí. Cyril s Metodějem nás ujišťují, že nejsme žádní bezvýznamní cizí příchozí, ale že jsme tuto Evropu pomohli utvářet.

Naše odpovědnost za její vývoj nespočívá v nostalgickém vzpomínání na lepší časy, ale v ochraně dobrých věcí, kterých předchozí generace dosáhly. Nepochybně k nim patří víra, životní postoje vystavěné na hodnotách desatera Božích přikázání či Ježíšově zlatém pravidle dělat druhým to, co chceme, aby oni dělali nám. To vše pro nás zprostředkovali svatí Cyril a Metoděj a za to jim chceme děkovat.

autor: Dominik Duka
Spustit audio